Όροι και προϋποθέσεις

Χρήση περιοχών

Συμφωνία χρήσης περιοχών

Με τη χρησιμοποίηση αυτής της περιοχής ή/και τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε υλικού, συμφωνείτε να δεσμευθείτε με αυτήν την συμφωνία. Αυτή η συμφωνία ισχύει για σας και, εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστοχώρο εξ ονόματος πελατών σας ` s, για σας και όλους τους πελάτες σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτήν την συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε ή/και να αλλάξουμε τη δομή τιμολόγησής μας ως αναγκαία συμπερίληψη αλλά μην περιορισμένος στις αλλαγές βασισμένες στην κοινότητα, τη βάση δεδομένων καλολογικών στοιχείων ή τις τάσεις αγοράς μας. Η χρήση σας της περιοχής υπόκειται στην περισσότερη τρέχουσα έκδοση που ταχυδρομείται στην περιοχή κατά την διάρκεια της χρήσης σας. Με τη χρησιμοποίηση αυτής της περιοχής ή τη μεταφόρτωση, το φόρτωμα ή τη χρησιμοποίηση οποιωνδήποτε μέσων που απαριθμούνται κάτω από την περιοχή του Dreamstime.com συμφωνείτε να δεσμευθείτε με αυτήν την συμφωνία. Εάν διαφωνήσετε με τίποτα που δηλώνεται εδώ παρακαλώ διακόψτε τη χρήση σας της περιοχής και σβήστε όλα τα στοιχεία που έχετε μεταφορτώσει. Όπου Dreamstime έχει παράσχει σε σας μια μετάφραση της έκδοσης αγγλικής γλώσσας των λειτουργιών σελίδων ή περιοχών ` s, κατόπιν συμφωνείτε ότι η μετάφραση παρέχεται για την ευκολία σας μόνο και ότι οι εκδόσεις αγγλικής γλώσσας των όρων θα κυβερνήσουν τη σχέση σας με Dreamstime. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αντίφαση μεταξύ της έκδοσης αγγλικής γλώσσας και της μετάφρασής του σε μια διαφορετική γλώσσα, κατόπιν η έκδοση αγγλικής γλώσσας θα πάρει την προτεραιότητα.

Χρήση αυτής της περιοχής

Αυτή η περιοχή είναι κύρια και χρησιμοποιείται από Dreamstime. Όλα το MEDIA, τα ακουστικά και τηλεοπτικά υλικά και σχετικά ενημερωτικά υλικά σε οποιοδήποτε μέσο που παρέχεται από Dreamstime κάτωθι, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού κειμένου, τίτλοι, ή πληροφορίες ( συλλογικά αναφερόμενος ως Media) είναι κύριος από Dreamstime και από τους προμηθευτές ( MEDIA μας Contributors) , μέλη της κοινότητάς μας. Όλο το MEDIA προστατεύεται από τις ΗΠΑ και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αυτή η περιοχή περιέχει και το δύο MEDIA που απεικονίζει ένα ορατό υδατόσημο ( Watermarked Media) και MEDIA που δεν περιέχει ένα ορατό υδατόσημο ( Μη-Watermarked Media). Το Dreamstime επιτρέπει σε σας για να ψάξει για, την άποψη, και χρησιμοποιεί το Watermarked MEDIA μόνο όπως επιτρέπεται κατωτέρω. Εάν έχετε καταχωρήσει για έναν απολογισμό Dreamstime και Dreamstime έχει εγκρίνει την εγγραφή σας, μπορείτε να είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στο μη-Watermarked MEDIA, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μόνο όπως επιτρέπεται κατωτέρω. Το Dreamstime διατηρεί το δικαίωμα να ανακληθεί η έγκρισή σας για να δείτε, να μεταφορτώσετε και να χρησιμοποιήσετε το MEDIA και τη διαθέσιμη πληροφορία σε αυτήν την περιοχή ανά πάσα στιγμή, και συμφωνείτε να διακόψετε αμέσως την τέτοια χρήση σας επάνω στη γραπτή ειδοποίηση από Dreamstime. Όλα τα δικαιώματα που χορηγούνται όχι συγκεκριμένα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας είναι διατηρημένα σε Dreamstime. Επιπλέον, δεν επιτρέπουμε τη χρήση του αυτοματοποιημένου λογισμικού ή άλλων σερνμένος τεχνικών για τον ιστοχώρο μας ή/και ανακτάμε το MEDIA ή τις σχετικές πληροφορίες.

Το Dreamstime μπορεί αμέσως να ανακαλέσει όλες τις άδειες που χορηγούνται σε σας χωρίς προειδοποίηση εάν αποτυγχάνετε να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε διάταξη αυτής της συμφωνίας. Εάν μια άδεια ανακαλείται, συμφωνείτε να σταματήσετε αμέσως αυτήν την περιοχή και το MEDIA, να διαγράψετε όλο το MEDIA και όλα τα αντίγραφα από όλα τα μέσα και να καταστρέψετε όλα τα άλλα αντίγραφα. Η χρήση αυτής της περιοχής σας και οποιοδήποτε MEDIA θα συμμορφωθούν με όλο τον εφαρμόσιμο νόμο. Το Dreamstime μπορεί να περιορίσει ή να αφαιρέσει την πρόσβασή σας σε αυτήν την περιοχή ανά πάσα στιγμή, ή να περιορίσει ή να αφαιρέσει τη χρήση οποιουδήποτε MEDIA για οποιοδήποτε λόγο, και μπορεί να αντικαταστήσει το MEDIA με ένα άλλο MEDIA, και συμφωνείτε να διακόψετε αμέσως όλη τη χρήση του MEDIA επάνω στην ανακοίνωση από Dreamstime.

Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας να παρέχουμε τη ακριβή πληροφορία, αυτή η περιοχή μπορεί να περιέχει τα τεχνικά ή άλλα λάθη, ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Επιπλέον, αυτή η περιοχή και οποιοδήποτε MEDIA μπορούν να περιλάβουν το ιστορικά και πολιτιστικά σημαντικό MEDIA και το κείμενο που μπορούν να περιέχουν τα θέματα που απεικονίζουν τις κοινωνικές τοποθετήσεις και τις περιστάσεις ενός ιδιαίτερης χρόνου ή μιας θέσης. Πρέπει να γνωρίσετε ότι η αναζήτησή σας μπορεί να επιδείξει τα αποτελέσματα που περιέχουν το περιεχόμενο που μπορούν να φανούν ακατάλληλο στο πλαίσιό του, ή το κείμενο που θα μπορούσαν να είναι ενδεχομένως δυσάρεστα. Είστε απλώς αρμόδιοι για τον καθορισμό εάν η χρήση οποιουδήποτε MEDIA σας απαιτεί τη συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου ή την άδεια οποιωνδήποτε πρόσθετων δικαιωμάτων, και δεν πρέπει να στηριχθείτε απλώς στις πληροφορίες που παρέχονται από Dreamstime ή τα μέλη της. Εάν είστε αβέβαιοι εάν τα πρόσθετα δικαιώματα τρίτων απαιτούνται για τη χρήση σας, είστε αρμόδιοι για τη σύσκεψη με τους ικανούς διοικητικούς επαγγελματίες δικαιωμάτων ή τους νομικούς συμβούλους.

Το Dreamstime καταβάλλει λογικές προσπάθειες να συμμορφωθεί με και να λυθούν όλα τα ζητήματα σχετικά με τα πιθανά πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα διαθέσιμα στις ΗΠΑ και τη διεθνή αγορά. Ενώ η ευθύνη για το MEDIA που φορτώνεται είναι εξ ολοκλήρου από την πλευρά συνεισφερόντων ` s, που είναι το πρόσωπο που κρατά όλα τα πνευματικά δικαιώματα πέρα από το περιεχόμενο υποβληθε'ν, εμείς κάνει το καλύτερό μας για να προσδιορίσει και να λύσει οποιεσδήποτε παραβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων.

Εάν έχετε βρεί ένα αρχείο που αντιπροσωπεύει μια τέτοια παράβαση παρακαλώ μας ειδοποιήστε, για μπορούμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα.

Παιδιά

Παιδιά ( άτομα κάτω από την ηλικία 18) δεν είναι επιλέξιμος για να χρησιμοποιήσει αυτήν την περιοχή ανεπίβλεπτη και ζητάμε να μην καταχωρήσουν τα παιδιά για έναν απολογισμό ή να μην υποβάλουν οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σε μας. Με τη χρησιμοποίηση αυτής της περιοχής ανεπίβλεπτης, ή/και την καταχώρηση για έναν απολογισμό, επιτρέπετε ότι είστε 18 ηλικίες ή παλαιότεροι.

Αναγνωρίσεις, αντιπροσωπεύσεις, και εξουσιοδοτήσεις

Αναγνωρίσεις, αντιπροσωπεύσεις, και εξουσιοδοτήσεις

Με τη χρησιμοποίηση του ιστοχώρου ή οποιων δήποτε άλλων των υπηρεσιών μας, με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζετε καταφατικά, αντιπροσωπεύστε, και επιτρέψτε την αλήθεια και την ακρίβεια κάθε μια από τις ακόλουθες δηλώσεις:

a. Το Dreamstime παρέχει την πρόσβαση σε ένα υπηρεσία online περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα υλικά που δημιουργούνται και που αποσπώνται από σας και άλλους χρήστες.

b. Το MEDIA στον ιστοχώρο που είναι διαθέσιμος για την άδεια αποθηκεύεται στους κεντρικούς υπολογιστές Dreamstime ` s στην κατεύθυνση των χρηστών Dreamstime ` s.

c. Οποιαδήποτε τροποποίηση του MEDIA που φορτώνεται από Dreamstime ` s τους χρήστες, όπως η προσθήκη ενός υδατοσήμου Dreamstime, εκτελείται με μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Συνεπώς, δεδομένου ότι ο συνεισφέρων γνωρίζει ότι τέτοιες τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν αυτόματα επάνω φορτώστε, ο συνεισφέρων θα κριθεί το κόμμα αρμόδιο για τέτοια αυτόματη τροποποίηση και θα θεωρηθεί &ldquo author&rdquo από τέτοιο αυτόματα τροποποιημένο MEDIA. Το Dreamstime δεν είναι αρμόδιο για τις τροποποιήσεις που εμφανίζονται στο MEDIA ως τμήμα της αυτόματης διαδικασίας ταχυδρόμησής της.

d. Οποιαδήποτε αναθεώρηση του φορτωμένου MEDIA που μπορεί να εκτελεσθεί από Dreamstime πρίν καθιστά τέτοιο MEDIA διαθέσιμο στο κοινό προορίζεται βιαστική και μόνο να προσδιορίσει τις αμέσως προφανείς παραβιάσεις αυτών των όρων. Συνεπώς, και παρά οποιαδήποτε τέτοιαδήποτε πύλη που κρατά, το φόρτωμα συνεισφερόντων MEDIA θα κριθεί το κόμμα στην του οποίου κατεύθυνση ότι το MEDIA κατοικεί στους κεντρικούς υπολογιστές Dreamstime ` s.

e. Το Dreamstime δεν έχει κατευθύνει ποτέ, και δεν θα κατευθύνει ποτέ, οι χρήστες του για να φορτωθεί το MEDIA που παραβιάζει επάνω σε οποιοδήποτε δικαίωμα που ανήκει σε έναν τρίτο. Το φόρτωμα του MEDIA που παραβιάζει στα δικαιώματα τρίτων αποτελεί μια άμεση και υλική παραβίαση αυτών των σαφών όρων και θα υποβάλει τον απολογισμό συνεισφερόντων ` s φορτώματος στην αναστολή ή/και τη λήξη, όπου απαιτείται.

f. Το Dreamstime σωστά θεωρεί ότι το φόρτωμα συνεισφερόντων MEDIA είναι ο μόνος κάτοχος όλων των αποκλειστικών δικαιωμάτων σε εκείνο το MEDIA, εκτός από όπου το MEDIA αντέχει μόνο κάποια προφανή ένδειξη αντιθέτως, όπως μια ορατή ιδιοκτησία χαρακτηρίζοντας προσδιορίζοντας ένα πρόσωπο εκτός από το συνεισφέροντα ως κάτοχο αποκλειστικών δικαιωμάτων.

g. Όπου το MEDIA δεν έχει καμία προφανή ιδιοκτησία χαρακτηρίζοντας που δείχνει έναν αποκλειστικό ιδιοκτήτη, Dreamstime δεν μπορεί να κριθεί για να έχει την πραγματική γνώση που το MEDIA παραβιάζει επάνω σε οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ` s.

h. Στη συλλογή των τελών αδείας εξ ονόματος των συνεισφερόντων, και τη διατήρηση μιας μερίδας εκείνων των τελών αδείας, Dreamstime δεν αποκομίζει ένα άμεσο οικονομικό όφελος από οποιοδήποτε ιδιαίτερο MEDIA. Το άμεσο οικονομικό όφελος Dreamstime ` s μόνο προέρχεται από τη λειτουργία του ιστοχώρου του, ο οποίος επιτρέπει στους συνεισφέροντες για να εμπορευτεί το MEDIA τους στους πιθανούς αγοραστές αδειών. Οι συνεισφέροντες είναι τα μόνα κόμματα που λαμβάνουν ένα άμεσο οικονομικό όφελος από τη δημιουργία και το φόρτωμα MEDIA τους για τη χορήγηση αδειών από Dreamstime ` s τους χρήστες.

i. Το Dreamstime δεν έχει καμία δικαίωμα ή δυνατότητα να ελέγξει τις δραστηριότητες των συνεισφερόντων που δημιουργούν και φορτώνουν το MEDIA στον ιστοχώρο. Σε περίπτωση που ένας συνεισφέρων παραβιάζει επάνω το στα δικαιώματα τρίτων ` s με τη δημιουργία ή το φόρτωμα του MEDIA, εκείνος ο συνεισφέρων είναι το μόνο αρμόδιο κόμμα για τέτοια παράβαση, και Dreamstime δεν έχει κανέναν έλεγχο τέτοιας δραστηριότητας.

j. Εκτός από τον προσδιορισμό μιας προφανούς ιδιοκτησίας που χαρακτηρίζει το MEDIA που δείχνει έναν αποκλειστικό ιδιοκτήτη, Dreamstime δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα να καθορίσει εάν τα δικαιώματα σχετικά ιδιαίτερο MEDIA μπορούν να ανήκουν σε ένα κόμμα εκτός από το συνεισφέροντα φορτώματος. Σαν τα μόνα άλλα μέσα του προσδιορισμού του MEDIA που μπορεί να παραβιάσει επάνω το στα δικαιώματα τρίτων ` s, Dreamstime στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις κατάλληλα παρουσιασμένες ανακοινώσεις από τους τρίτους που υποστηρίζουν ότι τα δικαιώματά τους έχουν παραβιαστεί.

k. Όπου καθιερώνεστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είστε κατάλληλος ως φορολογήσιμο πρόσωπο για λόγους Φ.Π.Α και θα παράσχετε σε Dreamstime οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία με αυτή την έννοια κατόπιν αιτήματος ( Αριθμός Φπα ). Σε περίπτωση που τέτοια αποδεικτικά στοιχεία δεν παρέχονται, δέχεστε ότι Dreamstime θα προσθέσει τον εφαρμόσιμο Φ.Π.Α της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας στην τιμή των υπηρεσιών.

Χρήση του Watermarked MEDIA - που χρησιμοποιεί το MEDIA για

Το MEDIA περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό όλες τις ψηφιακές εικόνες, τις ακουστικές, οπτικοακουστικές, τηλεοπτικές εργασίες και οποιεσδήποτε σχετικές κειμενικές πληροφορίες ( συμπεριλαμβανομένων των τίτλων και credits). Το MEDIA περιλαμβάνει το ορατά ή ηλεκτρονικά watermarked και μειωμένο MEDIA ( ψηφίσματος Μη-Watermarked ή Watermarked Media) ή μη-watermarked MEDIA ( υψηλότερου ψηφίσματος Μη-Watermarked Media).

Υπό όρους επάνω στη συμμόρφωσή σας με αυτήν την συμφωνία, Dreamstime σας χορηγεί μια περιορισμένη άδεια για να μεταφορτώσει το Watermarked MEDIA απλώς για την αξιολόγηση/εάν επιθυμείτε να αγοράσετε μια άδεια στο μη-Watermarked MEDIA σύμφωνα με τις τυποποιημένες όρους εφαρμόσιμες στη χρήση σας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Watermarked MEDIA σε οποιαδήποτε τελικά υλικά που διανέμονται μέσα στην επιχείρησή σας ή οποιαδήποτε υλικά που διανέμονται έξω από την επιχείρησή σας ή στο κοινό ή σε οποιοδήποτε σε απευθείας σύνδεση ή άλλο ηλεκτρονικό σύστημα διανομής. Μπορείτε να μην τροποποιήσετε, να μην αλλάξετε, ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε ορατό ή ηλεκτρονικό υδατόσημο, ή να αποσυνθέσετε, να αντιστρέψετε το μηχανικό, ή decompile οποιοδήποτε MEDIA. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη, εσωτερική χρήση δοκιμής και δειγμάτων, Dreamstime δεν σας χορηγεί κανένα άλλο δικαίωμα, και δεν μπορείτε να διανείμετε, sublicense ή να παρέχετε για τη χρήση ή τη διανομή οποιοδήποτε Watermarked MEDIA.

Καταχώρηση για έναν απολογισμό

Καταχώρηση για έναν απολογισμό Dreamstime

Για να λάβετε την πρόσβαση στο MEDIA μας καθώς επίσης και να φορτώσετε οποιοδήποτε MEDIA, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για έναν απολογισμό Dreamstime και συμφωνείτε να παρέχετε πλήρη, αληθινός και τη ακριβή πληροφορία. Το Dreamstime διατηρεί τη μόνη διακριτικότητα πέρα από εάν για να σας χορηγήσει έναν απολογισμό, και εσείς συμφωνεί να έχει πρόσβαση στα εξουσιοδοτημένα τμήματα του ιστοχώρου και του απολογισμού σας μόνο με τη χρησιμοποίηση της σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης απολογισμού που παρέχονται σε σας από Dreamstime. Με τη δημιουργία ενός απολογισμού ή ειδάλλως τη χρησιμοποίηση του ιστοχώρου μας, καταδεικνύετε την αποδοχή αυτών των όρων και μας σας Πολιτική μυστικότητας, όποιος ενσωματώνεται εν τω παρόντι από αυτήν την αναφορά.

Είστε αρμόδιοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του αριθμού ή/και του κωδικού πρόσβασης απολογισμού σας, αν εφαρμόζεται, και δεν θα διανείμετε αυτές τις πληροφορίες πρόσβασης ή δεν θα επιτρέψετε σε άλλοι για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την περιοχή. Συμφωνείτε να λάβετε τα λογικά μέτρα για να αποτρέψετε άλλα από τη λήψη των πληροφοριών πρόσβασής σας και για να δηλώσετε Dreamstime για οποιαδήποτε αναρμόδια πρόσβαση ή να πρέπει να ενημερώσετε ή να αφαιρέσετε την πρόσβαση για οποιουσδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές σας. Θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή για όλο το MEDIA που μεταφορτώνεται από άλλα που χρησιμοποιούν τον απολογισμό σας, με ή χωρίς την άδεια ή γνώση σας πριν από το χρόνο ότι δηλώνετε Dreamstime για οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα αποκτήσετε οποιαδήποτε δικαιώματα της χρήσης, της ιδιοκτησίας, ή του bailment ως αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης οποιουδήποτε απολογισμού Dreamstime ή ιστοχώρου ή των σχετικών υπηρεσιών.

Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να ζητήσετε από την πρόσβαση απολογισμού σας για να περιοριστείτε, αλλά Dreamstime διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερηθεί το αίτημά σας έως ότου καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις αυτής της συμφωνίας. Μόνο οι απολογισμοί χωρίς οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα περιοχών ` s, μπορούν να διαγραφούν μόνιμα. Οι απολογισμοί με τη δραστηριότητα θα εμποδιστούν και θα αρχειοθετηθούν στους κεντρικούς υπολογιστές μας για την περαιτέρω αναφορά. Η πρόσβαση σε αυτούς τους απολογισμούς είναι περιορισμένη και παρεχόμενη μόνο σε ένα μέρος του προσωπικού admin Dreamstime, για νομικούς λόγους.

Μετά από να αποκτήσετε μια πιστωτική συσκευασία ή μια συνδρομή, μπορείτε να μεταφορτώσετε το MEDIA χρησιμοποιώντας τις διάφορες άδειες διαθέσιμες στην περιοχή μας. Αυτές οι άδειες απονέμονται στον ιδιοκτήτη ( απολογισμού πρόσωπο ή organization). Αυτό είναι μια one-person άδεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον ιδιοκτήτη απολογισμού ή τον υπάλληλό του, για τα προγράμματα ή τους πελάτες επιχείρησης ` s και δεν μπορεί να διαβιβαστεί σε ένα άλλο κόμμα. Εάν το MEDIA πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από περισσότερους υπαλλήλους, έπειτα Απεριόριστη εκτεταμένη άδεια ( U-EL) απαιτείται.

Κανένα από το MEDIA μας δεν μπορεί να μεταπωληθεί ή να ανακατανεμηθεί με κάθε μέσο, ή να παρασχεθεί για την ανακατανομή ή τη μεταπώληση από έναν τρίτο χωρίς χωριστή γραπτή συγκατάθεση Dreamstime ` s.

Αν απαιτείται, μπορείτε να αγοράσετε το MEDIA εξ ονόματος ενός τρίτου, όπως ο πελάτης, η οργάνωση, ο εργοδότης σας, κ.λπ. Παρακαλώ δείξτε Μου μεταφορτώνει τη σελίδα το πλήρες όνομα οποιουδήποτε τρίτου εκ μέρους ο οποίος έχετε αγοράσει ένα ιδιαίτερο κομμάτι του MEDIA με τον κρότο της σύνδεσης ονόματος ` πελατών ` στη σειρά για εκείνο το κομμάτι του MEDIA, το οποίο θα επεκτείνει αυτόματα την αγορασμένη άδεια για εκείνο το MEDIA στον υποδεδειγμένο τρίτο. Για την αποφυγή της αμφιβολίας, κάθε μεμονωμένη άδεια MEDIA μπορεί μόνο να επεκταθεί στο κόμμα ενός τρίτου. Εάν επιθυμήσετε να χρησιμοποιήσετε ένα κομμάτι του MEDIA για περισσότερο από το κόμμα ενός τρίτου, πρέπει να αγοράσετε μια χωριστή άδεια για κάθε τρίτο και να ορίσετε κάθε άδεια στον οριζόμενο τρίτο όπως περιγράφεται ανωτέρω. Με την υπόδειξη ενός τρίτου για οποιαδήποτε άδεια MEDIA που αγοράζετε, με αυτόν τον τρόπο αντιπροσωπεύετε καταφατικά και επιτρέπετε εκείνο το ( i) τέτοιος τρίτος έχει συμφωνήσει να δεσμευθεί με αυτήν την συμφωνία και ( ii) είστε πλήρως αρμόδιοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις που μπορούν να προκύψουν από τέτοια χρήση τρίτων ` s του MEDIA. Εάν απαιτείτε οποιοδήποτε επιπλέον πληροφορίες για το MEDIA εξουσιοδοτημένος εξ ονόματος των τρίτων, παρακαλώ μην διστάστε μας ελάτε σε επαφή με.

Δικαίωμα-ελεύθερη έννοια

Δικαίωμα-ελεύθερη άδεια - πληροφορίες έννοιας

Ποια δικαίωμα-ελεύθερα μέσα είναι ότι πληρώνετε για το MEDIA μόνο μιά φορά και έπειτα εσείς μπορεί να το χρησιμοποιήσει τόσοι χρόνοι όσοι και συμπαθείτε, με ακριβώς μερικούς περιορισμούς.  Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει κανένα τέλος αδείας εκτός από την αρχική αμοιβή και κανένα άλλο δικαίωμα που πληρώνεται εκτός από εκείνους που περιλαμβάνονται   αρχικό κόστος. Έχετε την άδεια για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα για έναν απεριόριστο αριθμό αντιγράφων, που τυπώνεται ή/και ηλεκτρονικό. Αυτή η άδεια χορηγείται στην αιωνιότητα και ισχύει παγκόσμιος.

Η δικαίωμα-ελεύθερη άδεια χορηγείται ΜΟΝΟ για το μη-watermarked MEDIA που αγοράζετε τη χρησιμοποίηση του Download κουμπιού όλες οι άλλες εκδόσεις ( μικρές watermarked και μη-watermarked νύχια του αντίχειρα που είναι ορατές στο δημόσιο site) είναι εξ ολοκλήρου. Τα ελεύθερα αρχεία που μεταφορτώνονται από το ελεύθερο τμήμα φωτογραφιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα εμπορικά προγράμματα κάτω από το μας

Τα ελεύθερα αρχεία που μεταφορτώνονται από το ελεύθερο τμήμα φωτογραφιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα εμπορικά προγράμματα κάτω από το μας περιορισμένο δικαίωμα ελεύθερο ( RF-LL) άδεια και σύμφωνα με τις όρους μας. Αυτό είναι μια one-person άδεια και σας δίνεται σε ως σχεδιαστής, ο εργοδότης σας ( client) ή οποιοιδήποτε μισθωτοί.

Δικαίωμα-ελεύθερη άδεια για τη χρησιμοποίηση του MEDIA μας

Ελεύθερη άδεια δικαιώματος της χρήσης του μη-Watermarked MEDIA και των περιορισμών

Το υψηλής ευκρίνειας MEDIA που μεταφορτώνετε κάτω από το κανονικό δικαίωμα ελεύθερο ( RF) η άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει τις τυπωμένες ύλες Καλών Τεχνών, για να επεξηγήσει και να ενισχύσει οπτικά τις σελίδες ιστοχώρου και επιγραφές, τις σελίδες περιοδικών και τα άρθρα, τις εφημερίδες, τα βιβλία, ebooks και τα βιβλιάρια, το βιβλίο/ebook τις καλύψεις, τα ιπτάμενα, blog τα άρθρα, τα ενημερωτικά δελτία, τα ντοκιμαντέρ και τις κινηματογραφικές ταινίες, προγράμματα εφαρμογών ( apps) , οι κοινωνικές θέσεις μέσων, οι ακουστικές και τηλεοπτικές παραγωγές όπως οι αντιπρόσωποι, TV παρουσιάζουν, ραδιοφωνικές παραστάσεις, ζωντανές αποδόσεις, podcasts και οποιαδήποτε άλλαδήποτε διαφήμιση και διαφημιστικό υλικό, είτε τυπωμένος είτε ηλεκτρονικά μέσα, εφ' όσον δεν έρχεται σε αντίθεση με το στοιχείο στο οποίο το MEDIA εμφανίζεται οποιων δήποτε από τους περιορισμούς κατωτέρω. Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης και εάν έχετε οποιαδήποτε αβεβαιότητα σχετικά με τη χρήση του MEDIA σε μια σωστή χρησιμοποίηση υποστήριξης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρόπων παρακαλώ μορφή επαφών.

Τα πρότυπα Ιστού, ευχετήριες κάρτες, κάρτες, ringtones ειδικά σχεδιασμένος για την πώληση, τις παρόμοιες υπηρεσίες ύλη--απαίτησης, τον καμβά, τις μπλούζες, τις κούπες, τα ημερολόγια, τις κάρτες, τα μαξιλάρια ποντικιών ή οποιαδήποτε άλλαδήποτε στοιχεία που ενσωματώνουν το MEDIA κατά τρόπο ουσιαστικό, που προορίζεται για να πωληθεί θεωρούνται ανακατανομή ( εάν το MEDIA χρησιμοποιείται σε ένα ουσιαστικό manner). Η χρήση του MEDIA του Dreamstime.com για αυτούς τους λόγους με άδεια κανονική ελεύθερη δικαιώματος δεν επιτρέπεται. Είναι επίσης απαγορευμένο για να καταστήσει το MEDIA διαθέσιμο σε έναν ιστοχώρο για να μεταφορτώσει ( σαν ταπετσαρίες παραδείγματος χάριν ) , αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MEDIA σε μια έννοια σε τόσους ιστοχώρους όσοι και θέλετε, για οποιοδήποτε αριθμό πελατών. Για τη χρήση Ιστού, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το MEDIA σε ένα πλάτος που υπερβαίνει 1080 εικονοκύτταρα εκτός αν συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο περιοχών σας ` s. Εάν το MEDIA είναι μέρος ενός σχεδίου και χειρισμένος αναλόγως, το πλάτος MEDIA μπορεί να είναι υψηλότερο από 1080 εικονοκύτταρα.

Εάν χρησιμοποιείτε το MEDIA για τα έντυπα υλικά, ο αριθμός αντιγράφων είναι απεριόριστος. Μπορείτε να τροποποιήσετε το MEDIA που απαιτείται με κάθε τρόπο για την αναπαραγωγή, ή να τους περιλάβετε στις προσωπικές δημιουργίες σας.

Αγορά του υψηλής ευκρίνειας MEDIA ( αγορά του license) δεν μεταφέρει τα πνευματικά δικαιώματα. Δεν μπορείτε να υποστηρίξετε ότι το MEDIA είναι σας δικοί και μπορείτε να μην πωλήσετε, να μην χορηγήσετε άδεια για τη χρήση, ή να διανείμετε με κάθε τρόπο το MEDIA για την επαναχρησιμοποίηση. Συστήνουμε ότι πιστώνετε την αντιπροσωπεία και το συνεισφέροντα όταν χρησιμοποιείτε το MEDIA. Από αυτό ωφελείτε την κοινότητα στο Dreamstime.com, του οποίου είστε ένα αναπόσπαστο τμήμα, και την αύξηση βοήθειας η επιτυχία σας ως τμήμα της κοινότητας, η οποία, με την ανάπτυξη των συνεισφορών, κερδίζει την ποσότητα και την ποιότητα.

Περιορισμένες ελεύθερες άδειες ( δικαιώματος RF-LL) για τη χρησιμοποίηση του MEDIA που μεταφορτώνεται μέσα στο ελεύθερο τμήμα του ιστοχώρου

Το Dreamstime προσφέρει ένα ελεύθερο τμήμα, πλήρως εξερευνήσιμο και ενημερωμένο συνεχώς. Η χρήση της μπορεί να είναι διαθέσιμη σε όλους τους εγγραμμένους χρήστες ή σε μια συγκεκριμένη θέση των μελών, ανάλογα με τη στρατηγική αντιπροσωπειών ` s. Το MEDIA που μεταφορτώνεται από ελεύθερο τμήμα μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε υπό τους όρους που αναφέρονται για την κανονική ελεύθερη άδεια δικαιώματος, με έναν ενιαίο πρόσθετο περιορισμό: το μέγιστο ποσό φυσικών αντιγράφων με οποιαδήποτε μορφή περιορίζεται σε 10.000 αντίγραφα. Εάν ξεπερνάτε αυτό το ποσό και αγοράσατε ήδη τις πιστώσεις μπορείτε να ζητήσετε να μεταφορτώσετε το MEDIA με άδεια κανονική RF.

Δημόσιος τομέας ( RF-CC0) Εικόνες

Το Dreamstime προσφέρει μια μεγάλη επιλογή των εικόνων που θεωρεί έχουν εισαγάγει το δημόσιο τομέα, καθένας μέσω της σαφούς αφιέρωσης ιδιοκτητών ` s πνευματικών δικαιωμάτων στο δημόσιο τομέα ( όπως περιγράφεται εδώ), ή για κάποιο άλλο λόγο, όπως η λήξη των πνευματικών δικαιωμάτων.  Είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες δημόσιων τομέων μεταφορτώνετε από Dreamstime με οποιοδήποτε τρόπο που επιλέγετε, υπό τον όρο στο μας Ευαίσθητοι υπαγόμενοι περιορισμοί και υπό τον όρο ότι δεν τους χρησιμοποιείτε σχετικά με την προσφορά μιας υπηρεσίας που είναι ανταγωνιστική σε Dreamstime. Το Dreamstime δεν προσφέρει καμία απελευθέρωση προτύπων ή ιδιοκτησίας σχετικά με οποιαδήποτε εικόνα δημόσιων τομέων, και παρά τίποτα εν τω παρόντι αντιθέτως, Dreamstime δεν θα παράσχει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή αποζημίωση όσον αφορά τη χρήση σας οποιασδήποτε εικόνας δημόσιων τομέων.

Εκτεταμένες άδειες για τη χρησιμοποίηση του MEDIA μας

Εκτεταμένες άδειες για τη χρησιμοποίηση του MEDIA μας

Η ακόλουθη προσφορά αδειών επέκτεινε τους τύπους χρήσεων για τις κανονικές ελεύθερες ή εκδοτικές άδειες δικαιώματός μας. Σημειώστε ότι δεν είναι όλα τα μέσα διαθέσιμα για αυτόν τον τύπο άδειας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εικόνα σύμφωνα με τις ακόλουθες άδειες μόνο εάν η εικόνα ήταν διαθέσιμη με άδεια κατάλληλη ΚΑΙ την μεταφορτώσατε χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο μεταφορτώνετε το κουμπί. Μπορείτε να δείτε την άδεια για κάθε εργασία μέσων που μεταφορτώσατε στο σας Χώρος διαχείρισης μελών / Μου μεταφορτώνει.

Απεριόριστα καθίσματα ( U-EL) :

Αυτή η άδεια επεκτείνει την κανονική ελεύθερη/εκδοτική άδεια δικαιώματός μας σε έναν απεριόριστο αριθμό θέσεων μέσα στην ίδια οργάνωση. Είναι μια πρόσθετη άδεια στη χρήση που περιλαμβάνεται μέσα στην κανονική δικαίωμα-ελεύθερη/εκδοτική άδεια που απονέμει τα δικαιώματα για ένα μεμονωμένο πρόσωπο μέσα στην ίδια επιχείρηση. Η άδεια u-EL εφαρμόζεται μόνο για το προσωπικό της οργάνωσης που κρατά τον απολογισμό. Ο αριθμός αντιγράφων που επιτρέπονται είναι απεριόριστος για κάθε σχεδιαστή/τον υπάλληλο.

Επεκτείνει την κανονική ελεύθερη/εκδοτική άδεια δικαιώματός μας σε ένα απεριόριστο ποσό φυσικών αντιγράφων με οποιαδήποτε μορφή.

Αυτό είναι μια πρόσθετη άδεια στα δικαιώματα που περιλαμβάνονται μέσα στην κανονική δικαίωμα-ελεύθερη/εκδοτική άδεια. Σημειώστε ότι οι άλλοι περιορισμοί ισχύουν ακόμα.

Χρήση ( Ιστού W-EL) :

Ηλεκτρονικά στοιχεία για τη μεταπώληση/τη διανομή: αυτή η άδεια περιλαμβάνει το δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν τα μέσα στα webtemplates που πωλούνται σε περισσότερους πελάτες, screensavers, ε-κάρτες, παρουσιάσεις Power Point ή ως ταπετσαρίες στα τηλέφωνα κυττάρων. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονικών στοιχείων είναι απεριόριστο ( ισχύει ως συνολικά κάθε τύπος του usage).

Αυτό είναι μια πρόσθετη άδεια στα δικαιώματα που περιλαμβάνονται μέσα στην κανονική δικαίωμα-ελεύθερη άδεια. Σημειώστε ότι οι άλλοι περιορισμοί ισχύουν ακόμα.

Χρήση ( τυπωμένων υλών Π-EL) :

Φυσικά στοιχεία για τη μεταπώληση/τη διανομή: περιλαμβάνει το δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες ή οι αποστακτήρες περιλαμβάνοντας τα μέσα για τις μπλούζες, κάρτες, ευχετήριες κάρτες, κούπες, mousepads, αφίσες, ημερολόγια, πλαισιωμένο έργο τέχνης που πρόκειται να πωληθεί σε άλλους πελάτες για έναν απεριόριστο αριθμό αντιγράφων ( ισχύει ως συνολικά κάθε τύπος του usage).

Αυτό είναι μια πρόσθετη άδεια στα δικαιώματα που περιλαμβάνονται μέσα στην κανονική δικαίωμα-ελεύθερη άδεια. Σημειώστε ότι οι άλλοι περιορισμοί ισχύουν ακόμα.

Πωλήστε τα δικαιώματα ( SR-EL) :

Αυτή η άδεια αντιπροσωπεύει μια πλήρη ιδιοκτησία των μεταφορτωμένων μέσων. Ο αγοραστής μπορεί να το χρησιμοποιήσει αποκλειστικά ( η αποκλειστικότητα ισχύει από τη στιγμή ότι το αρχείο μεταφορτώθηκε χρησιμοποιώντας αυτήν την άδεια ο αγοραστής πρέπει να λάβει υπόψη ότι το πιθανό παρελθόν μεταφορτώνει καμένος για τα μέσα και το επιλέγει αναλόγως ή ερευνά περαιτέρω μέσω support) , και το περιλάβετε σε οποιοδήποτε τύπο σχεδίου με ακριβώς μερικούς περιορισμούς: τα ευαίσθητα θέματα μπορούν ακόμα να ισχύσουν και ο αγοραστής δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι το αρχείο δημιουργήθηκε από τον ούτε το μεταπωλεί ως εργασία του. Η αντιπροσωπεία θα θέσει εκτός λειτουργίας τα μέσα αμέσως αφότου απόκτησε ο αγοραστής αυτήν την άδεια. Ο συνεισφέρων πρέπει για να θέσει εκτός λειτουργίας το αρχείο μόνιμα από όλες τις άλλες θέσεις όπου μπορεί να το πωλήσει, το συντομότερο δυνατό αφότου εμφανίστηκε η πώληση, αλλά πια από 72 ώρες. Αυτή η άδεια χορηγεί την αποκλειστικότητα αγοραστών έτσι που ο συνεισφέρων πρέπει να λάβει υπόψη ότι τα αποκλειστικά μέσα αντιπροσωπεύονται από τις έννοιες, τα πρότυπα, την ντουλάπα, και το περιεχόμενο που παρέχουν ένα μοναδικό δημιουργικό μήνυμα και μικρές παραλλαγές στην εικόνα ( κεκλεισμένων των θυρών γωνία παραλλαγών, πρότυπη στάση ή χειρονομία, παραδείγματος χάριν ) μην επιτρέψτε άλλα αρχεία ως διαφορετικός. Όλες οι τέτοιες παραλλαγές που καθιστούν τα μέσα πολύ παρόμοια στην έννοια και το μήνυμα αυτό που πωλείται με κάτω από την SR-EL πρέπει να αφαιρεθούν από την πώληση επίσης. Ο φωτογράφος αναγνωρίζει και συμφωνεί να παρέχει στον αγοραστή την πλήρη ιδιοκτησία για το αρχείο που ανακτάται χρησιμοποιώντας την άδεια SR-EL.

Περιορισμένη χρόνος αποκλειστικότητα ( SR-EL1, SR-EL3) :

Αυτή η άδεια αντιπροσωπεύει ένα αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν τα μεταφορτωμένα μέσα, αλλά τέτοια αποκλειστικότητα θα διαρκέσει μόνο για μια περιορισμένη χρονική περίοδο. Ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα αποκλειστικά ( η αποκλειστικότητα ισχύει από τη στιγμή ότι το αρχείο μεταφορτώθηκε χρησιμοποιώντας αυτό το license) κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που επιλέγεται, και το περιλάβετε σε οποιοδήποτε τύπο σχεδίου με ακριβώς μερικούς περιορισμούς: τα ευαίσθητα θέματα μπορούν ακόμα να ισχύσουν και ο αγοραστής δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι το αρχείο δημιουργήθηκε από τον ούτε το μεταπωλεί ως εργασία του [φωτογραφία/μέσα].

Το Dreamstime θα θέσει εκτός λειτουργίας την εικόνα αμέσως αφότου απόκτησε ο αγοραστής αυτήν την άδεια. Ο συνεισφέρων θα απαιτηθεί για να θέσει εκτός λειτουργίας το αρχείο μόνιμα από όλες τις άλλες θέσεις όπου μπορεί να το πωλήσει, το συντομότερο δυνατό αφότου εμφανίστηκε η πώληση, αλλά πια από 72 ώρες. Ο συνεισφέρων αναγνωρίζει και συμφωνεί να παρέχει στον αγοραστή το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί το αρχείο που ανακτάται χρησιμοποιώντας το SR-EL1 ή SR-EL3 άδειες, κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης περιόδου αποκλειστικότητας.

Το χρονικό διάστημα για την περίοδο αποκλειστικότητας εξαρτάται από ποια άδεια επιλέγεται. SR-EL1 θα χορηγήσει ένα αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν τα μέσα για ένα έτος. Ομοίως, SR-EL3 θα χορηγήσει ένα αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί η εικόνα για τρία έτη. Η τυπωμένη ύλη που οργανώνεται αποκλειστικότητα και για τις δύο άδειες είναι απεριόριστη και συνεχίζεται αφότου έληξε η. Στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας, η άδεια αγοραστών ` s θα συνεχιστεί όπως πριν από, με όλα τα ίδια δικαιώματα, εκτός από το δικαίωμα της αποκλειστικότητας, και η εικόνα θα προστεθεί πάλι στη διαθέσιμη βιβλιοθήκη των μέσων στο Dreamstime.com και θα τεθεί πάλι στην διάθεση όλων των χρηστών για την αγορά. Μετά από το τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας, ο συνεισφέρων θα είναι επίσης ελεύθερος να προσφέρει τα μέσα για μεταφορτώνει από άλλες θέσεις όπου ο συνεισφέρων πωλεί τα μέσα του/της.

Εάν μια πρότυπη απελευθέρωση είναι διαθέσιμη στο αρχείο, θα παραμείνει μέσα στη βάση δεδομένων μας, μια απόδειξη για την ύπαρξή της μπορεί να διαβιβαστεί στον αγοραστή, εντούτοις, ο Κ. πληροφορίες ακόμα δεν θα αποκαλυφθεί για τους συνεισφέροντες ` και διαμορφώνει την ιδιωτικότητα `. Αυτές είναι πρόσθετες άδειες στα δικαιώματα που περιλαμβάνονται μέσα στην κανονική δικαίωμα-ελεύθερη άδεια.

Για οποιεσδήποτε άλλεσδήποτε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση ή αυτές τις άδειες, ενθαρρύνεστε ιδιαιτέρως επαφή Dreamstime.

Καθολική εκτεταμένη άδεια ( U-U) :

Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε MEDIA που απαίτησε μια εκτεταμένη άδεια χωρίς πρώτα να αγοράσει την κατάλληλη εκτεταμένη άδεια, μπορείτε να λάβετε την άδεια για τη χωρίς άδεια προγενέστερη χρήση σας με την αγορά μιας εκτεταμένης καθολικό άδειας ( U-U). Η αμοιβή για τις άδειες u-u είναι US$1000 ανά εκτεταμένη άδεια.

Εκδοτική άδεια για τη χρησιμοποίηση του MEDIA μας

Εκδοτική άδεια:

Το εκδοτικό τμήμα παρέχει το αντάξιο MEDIA ειδήσεων που απεικονίζει τα γεγονότα από κοινωνικό, πολιτιστικός και τις πολιτικές σκηνές. Το MEDIA που μεταφορτώνονται στο πλαίσιο του εκδοτικού τμήματος της περιοχής μας, καθώς επίσης και το MEDIA που μεταφορτώνεται με την ελεύθερη άδεια δικαιώματός μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο εκδοτικό πλαίσιο εφ' όσον συναντιούνται οι τρέχοντες όροι. Ευαίσθητοι περιορισμοί χρήσης επίσης ισχύστε

Το MEDIA που μεταφορτώνετε με την εκδοτική άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επεξηγήσει τα ειλικρινείς άρθρα ή τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις που εμφανίζονται στα περιοδικά, εφημερίδες ή οποιοδήποτε άλλοδήποτε εκδοτικό πλαίσιο, είτε τυπωμένος είτε ηλεκτρονικά μέσα. Αγορά της υψηλής ευκρίνειας εικόνας ( αγορά του license) δεν μεταφέρει τα πνευματικά δικαιώματα. Δεν μπορείτε να υποστηρίξετε ότι η εικόνα είναι σας δικοί και μπορείτε να μην πωλήσετε, να μην χορηγήσετε άδεια για τη χρήση, ή να διανείμετε με κάθε τρόπο την εικόνα. Χτυπήστε εδώ για Απαιτήσεις πιστωτικών γραμμών.

Η ιδιαίτερη ηθική προσοχή ισχύει για την εκδοτική χρήση. Κατά τη χρησιμοποίηση ή υποβολή του εκδοτικού MEDIA, τον είστε απλώς αρμόδιοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετικές με ή που προκύπτουν από οποιεσδήποτε οπτικές ρυθμίσεις του MEDIA. Οι τυποποιημένες διορθώσεις χειρισμού όπως η καλλιέργεια της εικόνας ή της κανονικής φωτεινότητας/αντίθεσης επιτρέπονται μόνο εάν να κάνει αυτό δεν έχει επιπτώσεις στο οπτικό μήνυμα της εικόνας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε υποβολή εικόνας που θεωρούμε ως μη εμπορεύσιμη.

Πρόσθετες απαιτήσεις για τους αγοραστές:

Το MEDIA που περιλαμβάνεται μέσα στο εκδοτικό τμήμα μπορεί να περιλάβει τα ορατά λογότυπα, ή τα ευπροσδιόριστα πρόσωπα που didn ` τ υπογράφει ένα πρότυπο έγγραφο απελευθέρωσης. Είστε απλώς αρμόδιοι για τη χρήση που δίνεται σε τέτοιο MEDIA. Παρακαλώ θεωρήστε ότι το εκδοτικό MEDIA δεν σημαίνουν για την εμπορική χρήση και η χρησιμοποίηση τους σε ένα εμπορικό πλαίσιο είναι ενάντια στους εκδοτικούς όρους.

Πρόσθετες απαιτήσεις για τους συνεισφέροντες:

Παρακαλώ σημειώστε ότι το εκδοτικό MEDIA προορίζεται να είναι μια αντικειμενική άποψη ενός συγκεκριμένου γεγονότος και επομένως οποιαδήποτε μετα-επεξεργασία των φωτογραφιών που να βλάψουν ή να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα όπως βλέπει μέσω του φακού καμερών σας, δεν θα ανεχτούν. Η καλλιέργεια MEDIA και τυποποιημένες ρυθμίσεις φωτεινότητας/αντίθεσης είναι αποδεκτή, αλλά τη χρήση του κλώνου, των βουρτσών ή/και των καλλιτεχνικών φίλτρων δεν σημαίνουν για το εκδοτικό MEDIA.

Με το παρόν έγγραφο συμφωνείτε ότι το MEDIA που υποβάλλεται σε Dreamstime δεν λαμβάνεται με τους παράνομους τρόπους ή ότι μπορεί να επιβάλει τα αστικά ή εγκληματικά στοιχεία του παθητικού. Είστε απλώς αρμόδιοι για το πώς το MEDIA παράγεται και οι δραστηριότητές σας θα αποζημιώσουν Dreamstime αβλαβές οποιωνδήποτε αξιώσεων από σας ή οποιωνδήποτε τρίτων που περιλαμβάνονται μέσα στο πυροβολισμό.

Αναρμόδια χρήση

Αναρμόδια χρήση

Χωρίς περιορισμό, το MEDIA δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εμπορικό σήμα ή σημάδι ( υπηρεσιών εκτός αν η κατάλληλη εκτεταμένη άδεια είναι used) , για οποιοδήποτε πορνογραφικό ή παράνομο σκοπό, για να δυσφημήσει ένα πρόσωπο, για να παραβιάσει ένα δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ή μια δημοσιότητα προσώπων ` s, για να παραβιάσει επάνω σε οποιοδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό φίρμα, εμπορικό σήμα, ή το σημάδι υπηρεσιών οποιουδήποτε προσώπου/της οντότητας. Η αναρμόδια χρήση αυτού του MEDIA αποτελεί τη παραβίαση του κόπιραϊτ και θα εξουσιοδοτήσει Dreamstime για να ασκήσει όλες τα δικαιώματα και τις θεραπείες στο πλαίσιο του εφαρμόσιμου νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής που αποτρέπει την περαιτέρω χρήση και τις νομισματικές ζημίες ενάντια σε όλους τους χρήστες και τους δικαιούχους της χρήσης τέτοιου MEDIA. Να αποποιηθεί δεν είναι μια περιοριστική δήλωση των δικαιωμάτων ή των θεραπειών Dreamstime ` s σχετικά με οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση.

Απαιτήσεις πιστωτικών γραμμών

Απαιτήσεις πιστωτικών γραμμών

Όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται μέσα στο εκδοτικό πλαίσιο ή σχετικά πρέπει να συνοδευθούν από μια ορατή πιστωτική γραμμή. Πρέπει για να περιλάβετε μια σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και μια πίστωση συντακτών/αντιπροσωπειών δίπλα σε κάθε εικόνα που χρησιμοποιείται μέσα στους εκδοτικούς σκοπούς. Το σχήμα πιστωτικών γραμμών διευκρινίζεται στη Download σελίδα.

Ευαίσθητα θέματα

Ευαίσθητα θέματα

Οποιαδήποτε άδεια που χορηγείται από Dreamstime δεν θα αποτελέσει μια αντιπροσώπευση ότι το MEDIA είναι συμβατό για τη χρήση με οποιοδήποτε άλλοδήποτε υλικό. Είστε απλώς αρμόδιοι για τη χρήση οποιουδήποτε MEDIA σε σχέση με με οποιοδήποτε άλλοδήποτε υλικό, και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε το MEDIA με τα ευαίσθητα θέματα χωρίς χωριστή γραπτή συμφωνία Dreamstime ` s. Τέτοια ευαίσθητα θέματα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: πρότυπα με τα διανοητικά ή φυσικά ζητήματα υγείας, τα κοινωνικά ζητήματα, τη σεξουαλική δραστηριότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή τη σχετική, κατάχρηση ουσιών, το έγκλημα ή άλλα θέματα που μπορούν να θεωρηθούν δυσάρεστοι ή ελάχιστα κολακευτικοί σε οποιαδήποτε από τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στην εικόνα.

Πρέπει να έρθετε σε επαφή με Dreamstime για τις πρόσθετες πληροφορίες πριν από οποιαδήποτε χρήση MEDIA με οποιοδήποτε ευαίσθητο θέμα.

Κάθε συνεισφέρων που συμβάλλει στην περιοχή και την κοινότητά μας είναι εξ ολοκλήρου αρμόδιος για τα υλικά που φορτώνει. Με το φόρτωμα των αρχείων συμφωνείτε να κρατήσετε όλα τα πνευματικά δικαιώματα για την εικόνα και να έχετε λάβει προηγουμένως μια πρότυπη απελευθέρωση από κάθε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στην εικόνα σας. Αυτό περιλαμβάνει τα παιδιά, αποθανούντα πρόσωπα, ντόπιοι μιας άλλης γλώσσας περιπτώσεις στις οποίες ένας γονέας, ένας φύλακας ή ένα άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο πρέπει να διαβάσουν, να συμφωνήσουν με και να υπογράψουν την πρότυπη απελευθέρωση.

Το Dreamstime δεν θα θεωρηθεί αρμόδιο για οποιαδήποτε από τα υλικά που φορτώνετε στην περιοχή.

Απελευθερώσεις προτύπων και ιδιοκτησίας/εκκαθαρίσεις

Απελευθερώσεις προτύπων και ιδιοκτησίας/εκκαθαρίσεις

Όσον αφορά το MEDIA για το οποίο έχετε αγοράσει μια άδεια μέσω Dreamstime, τα δικαιώματα ότι η επιχορήγηση Dreamstime σε σας δεν περιλαμβάνει μια άδεια σε οποιαδήποτε πρόσωπο, θέση, την ιδιοκτησία, ή το περιεχόμενο που απεικονίζεται το MEDIA, το οποίο μπορεί να υπόκειται στα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα της δημοσιότητας, τα ηθικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ιδιοκτησιών ή άλλα δικαιώματα που ανήκουν στους τρίτους. Το Dreamstime δεν υποβάλλει καμία παρατήρηση ή εξουσιοδότηση ότι είναι κύριο ή χορηγεί άδεια οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ούτε Dreamstime σας χορηγεί οποιαδήποτε δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, ή των δικαιωμάτων της δημοσιότητας που ανήκει σε οποιαδήποτε πρόσωπο, θέση, την ιδιοκτησία, ή το περιεχόμενο που απεικονίζεται σε οποιοδήποτε MEDIA. Επιπλέον, Dreamstime δεν υποβάλλει καμία παρατήρηση ή εξουσιοδότηση ως προς την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών που παρέχονται το MEDIA. Είστε απλώς αρμόδιοι για τον καθορισμό εάν η χρήση οποιουδήποτε MEDIA σας απαιτεί τη συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου ή την άδεια οποιωνδήποτε πρόσθετων δικαιωμάτων, και δεν πρέπει να στηριχθείτε απλώς στις πληροφορίες που παρέχονται από Dreamstime. Εάν είστε αβέβαιοι εάν τα πρόσθετα δικαιώματα απαιτούνται για τη χρήση σας, είστε αρμόδιοι για τη λήψη του ικανού νομικού συμβούλου.

Όσον αφορά το MEDIA που φορτώνετε ως συνεισφέρων, όπου τέτοιο MEDIA απεικονίζει ένα ή περισσότερα άτομα, ένα πρότυπο έγγραφο απελευθέρωσης πρέπει να φορτωθεί επιβεβαιώνοντας ότι τα άτομα που περιλαμβάνονται στο MEDIA σας έχουν υπογράψει μια γραπτή απελευθέρωση. Με το φόρτωμα του παρόντος εγγράφου, πιστοποιείτε ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται εκεί μέσα είναι πλήρεις και εξακριβωμένες.
Όσον αφορά οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανόμενα σε οποιοδήποτε έγγραφο απελευθέρωσης που παρέχετε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε ο ελεγκτής ή ο επεξεργαστής στοιχείων, και Dreamstime είναι ο επεξεργαστής στοιχείων ή ο υπο--επεξεργαστής, όπως εφαρμόσιμο, και αναλόγως Dreamstime συμφωνεί ότι θα επεξεργαστούν όλα τα προσωπικά στοιχεία σύμφωνα με το του Πολιτική μυστικότητας. Εάν είστε επεξεργαστής στοιχείων, επιτρέπετε σε Dreamstime ότι οι οδηγίες και οι ενέργειές σας όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού Dreamstime σας ως έναν άλλο επεξεργαστή, έχουν εγκριθεί από το σχετικό ελεγκτή. Το Dreamstime θα σας ειδοποιήσει αμέσως για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή, την απώλεια, την αλλαγή, την αναρμόδια κοινοποίηση, ή την πρόσβαση, των προσωπικών στοιχείων συμπεριλαμβανόμενων σε οποιοδήποτε έγγραφο απελευθέρωσης που παρέχετε.

Το Dreamstime προτιμά ότι οι συμβάλλοντας χρήστες του παρέχουν τα αντίγραφα των εγγράφων απελευθέρωσης που περιλαμβάνουν τις φυσικές υπογραφές για τα άτομα που συγκατατίθενται με τη σύλληψη και την αναπαραγωγή του MEDIA. Η αναγνώριση ότι πολλοί από τους συμβάλλοντας χρήστες Dreamstime ` s επιθυμούν να υποβάλουν τη θέση και τις πρότυπες απελευθερώσεις που ε-έχουν υπογραφεί, παρά τα έγγραφα εκτύπωσης για τη φυσική υπογραφή από ένα απελευθερώνοντας άτομο, Dreamstime έχει αποφασίσει να δεχτεί, υπό ορισμένες συνθήκες, τα ε-υπογεγραμμένα έγγραφα απελευθέρωσης από ορισμένους όντας κατάλληλους συνεισφέροντες. Η αποδοχή από Dreamstime μιας ε-υπογεγραμμένης απελευθέρωσης από έναν ιδιαίτερο χρήστη δεν θα αποτελέσει μια εγγύηση ότι ε-υπογεγραμμένες οι μέλλον απελευθερώσεις θα γίνουν αποδεκτές από τέτοιο χρήστη. Το Dreamstime διατηρεί το δικαίωμα να απορριφτούν οι ε-υπογεγραμμένες απελευθερώσεις, είτε για ιδιαίτερο MEDIA είτε από έναν ιδιαίτερο χρήστη, για οποιοδήποτε λόγο.

Εάν είστε κατάλληλοι για να υποβάλετε τις ε-υπογεγραμμένες απελευθερώσεις σε Dreamstime, θα κληθείτε να αντιπροσωπεύσετε χωριστά και να επιτρέψετε, κατά την διάρκεια του φορτώματος μιας ιδιαίτερης ε-υπογεγραμμένης απελευθέρωσης, εκείνο το ( i) οποιαδήποτε υποβληθείσα ε-υπογεγραμμένη απελευθέρωση προετοιμάστηκε σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις Ηνωμένες ` ηλεκτρονικές υπογραφή στο σφαιρικό και εθνικό νόμο ( εμπορίου Ε-σημάδι Act) ( ii) τέτοιες ε-υπογεγραμμένες απελευθερώσεις έχουν αναθεωρηθεί και έχουν γίνει αποδεκτές από κάθε άτομο τα του οποίου δικαιώματα οι ε-υπογεγραμμένες απελευθερώσεις ισχυρίζονται να απελευθερώσουν ( iii) οι πολλαπλάσιες ε-υπογεγραμμένες απελευθερώσεις έχουν υποβληθεί και θα υποβληθούν για το MEDIA απεικονίζοντας το ίδιο άτομο, το οποίο το MEDIA συλλήφθηκε τις διαφορετικές ημερολογιακές ημέρες και ( iv) δεν έχετε υποβάλει και δεν θα υποβάλετε οποιαδήποτε ε-υπογεγραμμένη απελευθέρωση που είναι ψευδής ή ειδάλλως ανεκτέλεστη. Εάν Dreamstime επιτρέπει σε σας για να υποβάλει τις ε-υπογεγραμμένες απελευθερώσεις, συμφωνείτε να διατηρήσετε τα αντίγραφα κάθε ε-υπογεγραμμένης απελευθέρωσης που υποβάλλεται σε Dreamstime για όσο χρονικό διάστημα το σχετικό MEDIA είναι διαθέσιμο για μεταφορτώνει από Dreamstime και για μια περίοδο τριών ( 3) έτη μετά από την αφαίρεση MEDIA ` s από Dreamstime. Συμφωνείτε περαιτέρω να παρέχετε σε Dreamstime τα πρόσθετα αντίγραφα οποιασδήποτε ε-υπογεγραμμένης απελευθέρωσης κατόπιν αιτήματος.

Εάν το MEDIA χαρακτηρίζεται ως πρότυπος-απελευθερωμένο, σημαίνει ότι το συμβάλλοντας μέλος που τοποθετεί τέτοιο MEDIA έχει αντιπροσωπεύσει σε Dreamstime που το απεικονισμένο individual( s) έχει/έχει υπογράψει μια απελευθέρωση που επιτρέπει την αναπαραγωγή του MEDIA, υπό τον όρο στους περιορισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτήν την συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ευαίσθητων υπαγόμενων χρήσεων. Αναγνωρίζετε ρητώς και συμφωνείτε ότι Dreamstime δεν είναι αρμόδιο για τις περιπτώσεις όπου ένα συμβάλλοντας μέλος έχει παραποιήσει ότι έχει λάβει μια υπογεγραμμένη πρότυπη απελευθέρωση για όλα τα άτομα που απεικονίζεται το ιδιαίτερο MEDIA. Εάν Dreamstime ανακριβώς δείχνει ότι το MEDIA πρότυπος-απελευθερώνεται όταν δεν είναι, η ευθύνη Dreamstime ` s θα περιοριστεί στο ποσό που πληρώσατε Dreamstime για τη χρήση του MEDIA. Εάν το MEDIA απεικονίζει ένα άτομο και χρησιμοποιείτε τέτοιο MEDIA που κατά κάποιο τρόπο υπονοούν τη χρήση ή την επικύρωση ενός προϊόντος ή την υπηρεσία από το απεικονισμένο άτομο, πρέπει να δείξετε οπουδήποτε το MEDIA είναι δημόσια ορατό ότι ο μεμονωμένος που απεικονίζεται είναι ένα πρότυπο και χρησιμοποιημένος μόνο ενδεικτικά. Σε καμία περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MEDIA απεικονίζοντας ένα ή περισσότερα άτομα σε ένα πλαίσιο που προτείνει ότι τέτοιο individual( s) επικυρώνει ένα θέμα που να δει ως ευαίσθητο ( σαν περιγεγραμμένο above). Οποιαδήποτε άδεια που λαμβάνεται μέσω Dreamstime ρυθμίζεται επάνω στη λήψη σας όλες τα απαραίτητες δικαιώματα, τις απελευθερώσεις και τις άδειες τρίτων. Συμφωνείτε να παρέχετε σε Dreamstime την απόδειξη τέτοιων απελευθερώσεων και αδειών κατόπιν αιτήματος.

Πολιτική επιστροφής ποσού

Πολιτική επιστροφής ποσού

Μπορείτε να ζητήσετε μια επιστροφή της αγοράς σας μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αγορών. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι επιστροφές ποσού θα επιτραπούν μόνο εάν το σχέδιο που αγοράσατε ( είτε πιστώσεις είτε subscription) δεν έχει χρησιμοποιηθεί για να μεταφορτώσει οποιοδήποτε MEDIA. Σημείωση: Οι επιστροφές ποσού δεν θα δοθούν για τα πρώτα δίδακτρα συνδρομής που χρεώνονται μετά από μια συνδρομή διαπραγμάτευσης promo εάν οποιοδήποτε MEDIA έχει μεταφορτωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης promo. Επίσης, εάν εκλέγετε να τιμολογηθείτε στις δόσεις, το ετήσιο σχέδιο συνδρομής σας δεν μπορεί να σταματήσουν και να επιστραφεί μόλις μπει σε η πρώτη πληρωμή ανανέωσής σας την επίδραση.

Εάν έχετε μεταφορτώσει ένα κομμάτι του MEDIA που έχει τις τεχνικές ρωγμές, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με για μια επιστροφή των πιστώσεων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφόρτωση του MEDIA. Εάν δεν είστε ικανοί να μεταφορτώσετε ένα ιδιαίτερο κομμάτι του MEDIA, θα επιστρέψουμε τις πιστώσεις που χρησιμοποιούνται στην αγορά ότι το κομμάτι του MEDIA, υπό τον όρο ότι Dreamstime καθορίζει εσείς ήταν ανίκανο να μεταφορτώσει το MEDIA επιτυχώς. Εάν διάφορες πιστώσεις αφαιρούνται από τον απολογισμό σας, λόγω των πολλαπλάσιων ανεπιτυχών προσπαθειών της ανάκτησης του αρχείου, πρέπει να στείλετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την υποστήριξη για μια επιστροφή των πρόσθετων πιστώσεων. Μεταφορτώνει δεν θα επιστραφεί εάν περισσότερο από 7 ημέρες από μεταφορτώσουν την ημερομηνία έχουν περάσει.

Αγορά

Αυτόματες ανανεώσεις

Οι συνδρομές ανανεώνουν σε περιοδική βάση, βασισμένη στον όρο ότι επιλέγετε ( π.χ., monthly) , στο ποσοστό που αποκαλύπτεται κατά την διάρκεια της αγοράς και τιμολογείται στη μέθοδο πληρωμής που συνδέεται με τον απολογισμό χρηστών σας μέχρι 48 ώρες πριν από την τρέχουσα ημερομηνία λήξης περιόδου συνδρομής. Τα σχέδια έκπτωσης και promo ανανεώνουν στα κανονικά ποσοστά, εκτός εάν ορίζεται ειδάλλως. Από την 1η Μαρτίου 2019, ο αχρησιμοποίητος μεταφορτώνει κυλιέται στον επόμενο μήνα για όσο χρονικό διάστημα η συνδρομή σας είναι ενεργός και μέσα στο όριο 5.000 αχρησιμοποίητων μεταφορτώνει. Αχρησιμοποίητος μεταφορτώνει από τις ληγμένες συνδρομές μπορεί να κυληθεί στα νέα ίδια σχέδια, μέσα στο όριο 2.000 μεταφορτώνει.

Να συνεχίσει το σας μεταφορτώνει χωρίς διακοπή, πιστωτικές συσκευασίες και οι συνδρομές που αγοράζετε θα ανανεώσουν αυτόματα. Μέχρι ακυρωμένος, οι τιμές αγοράς ανανέωσης θα παραμείνουν οι ίδιες με την αρχική τιμή αγοράς σας, εκτός από τις αγορές promo και έκπτωσης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ακόμα κι αν οι τιμές πιστωτικής συσκευασίας ή συνδρομής αυξάνονται αργότερα.

Μπορεί να σας δοθεί η επιλογή να πληρώσετε για τα ετήσια σχέδια συνδρομής σε 12 μηνιαίες δόσεις. Εάν εκλέξετε να τιμολογηθείτε στις δόσεις, το ετήσιο σχέδιο συνδρομής σας θα τιμολογηθεί σε μηνιαία βάση για 12 μήνες και οι πληρωμές μπορούν μόνο να ακυρωθούν εξάλλου 12 δόσεις έχουν συλλεχθεί. Όπως με οποιαδήποτε άλληδήποτε συσκευασία συνδρομής, στο τέλος μιας ετήσιας συνδρομής, η συσκευασία σας θα ανανεώσει αυτόματα στο ίδιο ποσοστό με την αρχική τιμή αγοράς σας για άλλοι 12 μήνες εκτός αν ακυρώνετε τη συσκευασία πριν από την ημερομηνία ανανέωσης συνδρομής.

δίνεται για τα πρώτα δίδακτρα συνδρομής που χρεώνονται μετά από μια συνδρομή διαπραγμάτευσης promo εάν οποιοδήποτε MEDIA έχει μεταφορτωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης promo. Εάν εκλέγετε να μην συνεχίσετε τη συνδρομή σας μετά από οποιαδήποτε δοκιμή ή περίοδο promo, πρέπει να ακυρώσετε τη συνδρομή σας πριν από την ημερομηνία δαπανών ανανέωσης, όπως μετά από την αγορά και στη σελίδα σχεδιαγραμμάτων ` πληρωμής ` σας, για να αποφύγετε δίδακτρα για την επόμενη περίοδο συνδρομής. Εάν δεν ακυρώνετε πριν από την ημερομηνία δαπανών ανανέωσης, ο απολογισμός σας θα χρεωθεί τα περιοδικά δίδακτρα που συνδέονται με την επιλεγμένη συνδρομή.

Υπό τον όρο να αποποιηθείτε, μπορείτε να ακυρώσετε τις αυτόματες ανανεώσεις ανά πάσα στιγμή από το σας Σχεδιαγράμματα πληρωμής η σελίδα, αλλά παρακαλώ σημειώνει ότι η ακύρωση μιας ετήσιας συσκευασίας συνδρομής που έχει αρχίσει ήδη δεν ακυρώνει τις πληρωμές που οφείλονται για την ετήσια συνδρομή σας έως ότου έχουν συλλεχθεί και οι 12 δόσεις κάτω από τη συσκευασία που επιλέξατε. Εάν το επιτρεπόμενο αίτημα ακύρωσής σας δεν παραλαμβάνεται εγκαίρως, και η πιστωτική κάρτα σας τιμολογείται παρά την επιθυμία σας να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, παρακαλώ να έρθει σε επαφή με τη υποστήριξη πελατών τηλεφωνικώς ( +1-615.771.5611) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έτσι ώστε μπορούμε να επιστρέψουμε τα δίδακτρα συνδρομής σας, υπό τον όρο ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει ακόμα οποιαδήποτε από μεταφορτώνουν τις πιστώσεις που συνδέονται με τέτοια ανανέωση συνδρομής και παρεχόμενος τα δίδακτρα δεν είναι πρώτο που χρεώνεται μετά από μια δοκιμή ή μια συνδρομή promo. Οι αμοιβές που χρεώνονται στη μέθοδο πληρωμής σας μπορούν να χωριστούν στις πολλαπλάσιες δαπάνες, το σύνολο των οποίων δεν θα ξεπεράσει το ποσό που οφείλεται αυτήν την περίοδο για την ιδιαίτερη αγορά σας.

Αναθέσεις

Όροι ανάθεσης - γενικοί όροι:

Προκειμένου να συμμετέχει στο Dreamstime στο μηνιαίο διαγωνισμό Assignment πρέπει να τηρήσετε τους ακόλουθους όρους:

- Έχετε έναν ενεργό απολογισμό συνεισφερόντων στο Dreamstime.com

- να είναι ο μόνος συντάκτης του MEDIA υποβληθε'ντος

- υποβάλλει μόνο το MEDIA που ακολουθεί στενά το μηνιαίο θέμα διαγωνισμού

- Υποβάλτε ένα έγκυρο πρότυπο έντυπο ( απελευθέρωσης υπογεγραμμένος από το model) εάν η εικόνα περιέχει οποιαδήποτε αναγνωρίσιμα πρόσωπα ανθρώπων

- Εάν εγγράφονται σε περισσότερους από έναν διαγωνισμούς, τα μέσα μπορούν να είναι νικητής ανάθεσης μόνο μιά φορά

- Όλες οι υποβολές ανάθεσης πρέπει να χαρακτηριστούν όπως αποκλειστικές

- Ήδη τα σε απευθείας σύνδεση αρχεία μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς ανάθεσης υπό τον όρο ότι υποβάλλονται πάλι για την εκτίμηση. Εάν εγκρίνονται, τα κανονικά αρχεία πρέπει να τεθούν εκτός λειτουργίας

Οι συνεισφέροντες θα έχουν τις ακόλουθα υποχρεώσεις και τα δικαιώματα:

Υποχρεώσεις:

Πωλήστε το επιλεγμένο MEDIA από Dreamstime στο διαγωνισμό ανάθεσης μόνο στο Dreamstime.com. Το MEDIA που εγκρίνεται για το διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικό στην αντιπροσωπεία Dreamstime και δεν μπορεί να πωληθεί οπουδήποτε αλλού, συμπεριλαμβανομένου του ιστοχώρου σας.

Δικαιώματα:

1. Μπορείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας ή να επανέλθετε το image( s) σε ένα χαμηλότερο επίπεδο ( με την εκ νέου υποβολή ή την επανενεργοποίηση it) ανά πάσα στιγμή, αλλά όχι νωρίτερα από 12 μήνες από το του φορτώστε την ημερομηνία. Κατά αυτόν τον τρόπο, η συμφωνία αποκλειστικότητας με Dreamstime θα παψει να υπάρχει.

2. Οι φωτογράφοι έχουν το δικαίωμα να φορτώσουν την υπάρχοντα εργασία και το MEDIA που αποτελούν ήδη ένα μέρος του χαρτοφυλακίου του/της στο Dreamstime.com.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Dreamstime.com:

Υποχρεώσεις:

Το Dreamstime είναι υποχρεωμένο για να επιλέξει διάφορο MEDIA νίκης κάθε μήνα. Ο αριθμός του MEDIA νικητών δεν διευκρινίζεται και δεν υπάρχει κανένα ελάχιστο ή μέγιστο όριο του επιλεγμένου MEDIA. Θα ποικίλει του MEDIA επάνω στον αριθμό καλής ποιότητας υποβληθε'ντος.

Δικαιώματα:

Το Dreamstime.com διατηρεί το δικαίωμα να μην επιλεχτούν οποιαδήποτε από το υποβληθε'ν MEDIA για γενικούς λόγους άρνησης όπως: ο θόρυβος, από την εστίαση, η φτωχή αστραπή, διαστρέβλωσαν τα εικονοκύτταρα, τη φτωχή σύνθεση, ή το MEDIA που δεν συμμορφώνονται με το θέμα ανάθεσης.

Όροι ανάθεσης - πωλήστε την επιλογή δικαιωμάτων

Εκτός από τους ανωτέρω όρους ο συνεισφέρων πρέπει να υποβάλει έναν έγκυρο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ πρότυπη μορφή απελευθέρωσης ( συμφωνηθείς και υπογεγραμμένος από το model) εάν η εικόνα περιέχει οποιαδήποτε αναγνωρίσιμα πρόσωπα ανθρώπων.

Πωλήστε την επιλογή δικαιωμάτων - μορφή απελευθέρωσης πνευματικών δικαιωμάτων MEDIA φωτογράφων ` s

Για την πολύτιμη εκτίμηση: Επιτρέπω με το παρόν έγγραφο στο Dreamstime.com για να δημοσιεύσω, να διανείμω, και να πωλήσω όλες τις φωτογραφίες που υποβάλλω σε τους στις αναθέσεις ιστοχώρου τους στο https://www.dreamstime.com

Καταλαβαίνω ότι με την υποβολή του MEDIA στο Dreamstime.com, επιτρέπω στο Dreamstime.com για να αναπαραγάγω, να τυπώσω, να διανείμω ή να μεταπωλήσω οποια δήποτε και όλο το υποβληθε'ν MEDIA, για την πώληση στο κοινό ή για τις εμπορικές εφαρμογές. Επίσης καταλαβαίνω ότι οποιαδήποτε εικόνα που περιλαμβάνει ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο ή η ιδιοκτησία απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση από εκείνο τον πρόσωπο ή ιδιοκτήτη πριν από την υποβολή και πρέπει να επισυνάψω ένα υπογεγραμμένο πρότυπο έγγραφο απελευθέρωσης ή ένα έγγραφο απελευθέρωσης ιδιοκτησίας που υπογράφεται συγκεκριμένα για το Dreamstime.com. Γνωρίζω και πλήρως καταλαβαίνω ότι το Dreamstime.com δεν θα κρατηθεί υπεύθυνο για οποιεσδήποτε παραβιάσεις του κόπιραϊτ σε οποιεσδήποτε φωτογραφίες που υποβάλλονται από με. Με την υποβολή των φωτογραφιών μου στο Dreamstime.com για τη δημοσίευση στις στοές ιστοχώρου τους για την πώληση, σταματώ τα δικαιώματά μου να πωλήσω ή/και να χρησιμοποιήσω οπουδήποτε εκτός από το Dreamstime.com το MEDIA που έχω υποβληθεί.

Καταλαβαίνω ότι οι αγοραστές οποιωνδήποτε αδειών που πωλούνται από το Dreamstime.com για το MEDIA μου, θα παραμείνουν ανώνυμοι σε με. Σε αυτό το γεγονός, συμφωνώ να μην κάνω οποιαδήποτε επαφή με τους αγοραστές του MEDIA μου, εκτός αν είναι στην προφανή undisputable παραβίαση των όρων χορήγησης αδειών της άδειας που εκδίδεται από το Dreamstime.com. Σε περίπτωση λαμβάνω οποιαδήποτε μέτρα ενάντια στους αγοραστές για την ύπαρξη στην παραβίαση της συμφωνίας άδειας εκμετάλλευσης, συμφωνώ να δηλώσω το Dreamstime.com στο γράψιμο των προθέσεών μου και συμφωνώ να αποζημιώσω και να κρατήσω το αβλαβές Dreamstime.com, τους ιδιοκτήτες ή τους διευθυντές του, το προσωπικό και τους συνεταίρους οποιεσδήποτε και όλων των τέτοιων ενεργειών.

Αναγνωρίζω ότι σε αντάλλαγμα αυτής της απελευθέρωσης πνευματικών δικαιωμάτων, το Dreamstime.com υποχρεώνεται για να απονείμει μια αμοιβή για κάθε εικόνα που υποβάλλεται και που γίνεται αποδεκτή από το Dreamstime.com και ότι η αντιπροσωπεία θα θέσει την αμοιβή για κάθε ανάθεση. Καταλαβαίνω ότι το Dreamstime.com έχει δικαίωμα για να αρνηθεί οποια δήποτε από το MEDIA μου οπότε σ'αυτή την περίπτωση διατηρώ όλα τα πνευματικά δικαιώματα, χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις.

Αναγνωρίζω ότι το Dreamstime.com έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από τον ιστοχώρο του Dreamstime.com οποιαδήποτε φωτογραφία ανά πάσα στιγμή. Το Dreamstime.com δεν απαιτείται για να προειδοποιήσει το συνεισφέροντα ως προς τους λόγους για την αφαίρεση εκτός αν ο συνεισφέρων ζητά συγκεκριμένα έναν λόγο.

Εκτός από τους όρους που δηλώνονται ανωτέρω, επιβεβαιώνω στο Dreamstime.com που:

Οι φωτογραφίες υποβληθείσες είναι η προσωπική ιδιοκτησία μου.

Θα τιμήσω εντελώς όλες τις άδειες που πωλούνται από το Dreamstime.com, μέσα στους όρους εκείνων των αδειών. Συμφωνώ να τηρήσω όλες τις όρους όπως δηλώνονται μέσα στο παρόν έγγραφο και όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και ή την απελευθέρωση πνευματικών δικαιωμάτων μου που συμπεριλαμβάνονται με αυτήν την μορφή.

Πρόγραμμα παραπομπής

Όροι προγράμματος παραπομπής

Προκειμένου να συμμετέχει στο πρόγραμμα παραπομπής μας πρέπει να δεχτείτε τις ακόλουθες όρους:

Αυτό που πρέπει να κάνετε:

- διαβάστε τους όρους παραπομπής και συμφωνήστε με τους

- κάνετε το καλύτερό σας για να προαγάγετε την περιοχή, χρησιμοποιώντας τα διακριτικά περιοχών ` s, τη μοναδική παραπομπή σας URL ή την ταυτότητα παραπομπής σας

Τι θα κάνουμε:

- παρέχετε 10% από όλες τις πιστωτικές συσκευασίες που αγοράζονται από έναν σχεδιαστή που παραπέμψατε, για 3 έτη μετά από το σημάδι τους επάνω!

- παρέχετε 10% από όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από έναν συνεισφέροντα που παραπέμψατε, για 3 έτη μετά από την εγγραφή τους!

- προσθέστε όλο το εισόδημα στον απολογισμό αποδοχών σας: μπορείτε να το εξαργυρώσετε μόλις φθάνουν οι συνολικές αποδοχές σε $100 ( αυτός περιλαμβάνει το κανονικό εισόδημά σας, εάν εσείς ` σχετικά με ένα Contributor)

- παρακολουθήστε όλων των επισκέψεων που φέρνετε για 30 ημέρες αφότου το URL είναι πρώτα χτυπημένο ( τα μπισκότα πρέπει να είναι enabled)

Υποχρεώσεις

Με την ένωση αυτού του προγράμματος συμφωνείτε να προωθήσετε την κοινότητα και τον ιστοχώρο του Dreamstime.com. Αυτή η συμμετοχή doesn ` τ σας εξουσιοδοτεί για να αντιπροσωπεύσει το Dreamstime.com ή την κοινότητα αλλά μόνο για να την συστήσει στα πιθανά μέλη. Η συμμετοχή σας υπονοεί ότι θα ενεργήσετε ως αρμόδιο πρόσωπο που προάγει την κοινότητα με τα διάφορα μέσα, αποκλειστικά νομικά. Ούτε spam οι ενέργειες ούτε οποιεσδήποτε ψευδείς προσπάθειες δεν θα ανεχτούν.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα νόμιμα μέσα για την κοινότητα και να μην παρεμβετε ή να μην βλάψετε τη δραστηριότητα του ιστοχώρου ή οποιωνδήποτε άλλωνδήποτε ιστοχώρου ή κεντρικών υπολογιστών. , Μέσω της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα παραπομπής μας, δεν επιτρέπεστε σε ( i) η προσφορά επάνω, η αγορά ή ειδάλλως ο κατάλογος/η χρήση ` Dreamstime `, ` dreamstime.com `, ή οποιαδήποτε άλληδήποτε παρόμοια ορθογραφία, ή χρησιμοποιούν το ίδιο πράγμα σχετικά με τις λέξεις ` επίσημο `, ` επίσημα `, ή επίσημη περιοχή ` ` όπως τις λέξεις κλειδιά ή οι λέξεις διαφήμισης το σε οποιοδήποτε διαδίκτυο ψάχνουν τις μηχανές, που περιλαμβάνουν χωρίς τον περιορισμό, το google.com, το bing.com, το ask.com, yahoo.com, κ.λπ. ( ii) χρησιμοποιήστε το εμπορικό σήμα μας ` Dreamstime ` σε συνδυασμό με οποιαδήποτε παρόμοια ή ανταγωνιστική ιστοχώρο ή υπηρεσία ή ( iii) καταχωρήστε οποιοδήποτε όνομα περιοχών που ενσωματώνει ή είναι μια λανθασμένη ορθογραφία ` ` ή παραλλαγή ` Dreamstime. ` Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του τμήματος αυτής της συμφωνίας, ο απολογισμός σας μπορεί να ολοκληρωθεί, οποιοδήποτε ποσό κερδισμένο αλλά μην πληρωμένος ακόμα θα χαθεί, και θα συνεργαστείτε πλήρως στη μεταφορά οποιωνδήποτε στοιχείων από αυτό το τμήμα που απαγορεύουν σε Dreamstime ως νόμιμος ιδιοκτήτης.

Όλοι οι διαιτητές που παραλαμβάνονται από τον απολογισμό σας μπορούν να αναλυθούν από τη σεναριογραφία υπολογιστών ή τους ανθρώπινους διοικητές. Εάν οποιαδήποτε ψευδής δραστηριότητα σχετική με τον απολογισμό σας επισημαίνεται, Dreamstime θα λάβει περαιτέρω μέτρα προκειμένου να σταματηθούν και να τιμωρηθούν οι εγκληματικοί απολογισμοί μέσω των νομικών μέσων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τρέχουσες όρους εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να ρυθμιστεί ή να ακυρωθεί κατά τη μόνη κρίση μας και σύμφωνα με τη δραστηριότητα προγράμματος ` s, να ανατροφοδοτήσει ή/και άλλη εισαγωγή που λαμβάνουμε. Οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές θα δημοσιευθούν στον ιστοχώρο μας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές, πρέπει να σταματήσετε την περιοχή και να παψετε την περαιτέρω συμμετοχή. Η μελλοντική συμμετοχή σας στο πρόγραμμα παραπομπής αποτελεί μια πλήρη αποδοχή των όρων μας.

Προδιαγραφές:

1. Για κάθε νέο επισκέπτη που αναφέρεστε, το Dreamstime θα διατηρήσει ένα αρχείο καταγραφής IP και θα τοποθετήσει ένα cookie στον υπολογιστή του. Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα ή η επίσκεψη δεν μπορεί να παρακολουθηθεί. Εάν ο επισκέπτης επιστρέψει μέσα σε 30 ημέρες, το σύστημά μας θα τον παρακολουθήσει και θα αποδώσει τυχόν έσοδα στο λογαριασμό σας.

2. Για κάθε νέο χρήστη που αγοράζει κάτι από την τοποθεσία, το Dreamstime σας απονέμει 10% από το ακαθάριστο ποσό κάθε συναλλαγής αγοράς του. Αυτό ισχύει για 3 χρόνια μετά την εγγραφή του και μόνο για τα μέλη που προηγουμένως δεν είχαν λογαριασμό Dreamstime.

3. Για κάθε νέο αναφερόμενο συνεισφέροντα που μεταφορτώνει το Media στον ιστότοπο, το Dreamstime σας απονέμει το 10% από όλες τις ακαθάριστες πωλήσεις του, για 3 χρόνια μετά την εγγραφή τους. Όπως και για τους αγοραστές, αυτό ισχύει μόνο για συντελεστές που δεν είναι τρέχοντα ή παρελθόν μέλη της Dreamstime.

4. Ο πελάτης εσείς αναφέρει ( referee) πρέπει να φθάσετε στην περιοχή χρησιμοποιώντας μια σύνδεση διακριτικών περιοχών, η σύνδεση παραπομπής σας ή με την είσοδο της ταυτότητας παραπομπής σας στην εγγραφή. Εάν ο επισκέπτης προήλθε από τη σύνδεση παραπομπής σας, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να εισαχθεί μια ταυτότητα παραπομπής

5. Όλες οι αποδοχές προστίθενται στον απολογισμό σας. Είστε επιλέξιμοι για να ζητήσετε μια πληρωμή μόλις υπερβεί η ισορροπία $100. Αυτό είναι η κανονική ισορροπία, μπορεί να περιλάβει τις αποδοχές που γίνονται με την πώληση των φωτογραφιών αποθεμάτων σας σε Dreamstime, εάν εσείς ` σχετικά με έναν συνεισφέροντα. Παρακαλώ σημειώστε, δεν θα λάβετε τα βραβεία όταν ένας αναφερόμενος χρήστης ή ένας αγοραστής μιας αναφερόμενης εικόνας συνεισφερόντων ` s chargesback η δαπάνη πιστωτικών καρτών για την αγορά ή λαμβάνετε μια πίστωση για την αγορά. Σε περίπτωση που έχετε λάβει ήδη το ποσό ( βραβείων δηλ. όντας compensated) για τέτοια αγορά, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε μια επιστροφή μετρητών τέτοιων κεφαλαίων, το ποσό που λάβατε όσον αφορά τέτοια αγορά θα χρεωθεί ενάντια στην ισορροπία πιστώσεών σας.

Κανένα παραίτηση/Severability

Καμία δράση Dreamstime, εκτός από μια σαφή γραπτή παραίτηση ή μια τροποποίηση, δεν μπορεί να αναλυθεί ως παραίτηση ή τροποποίηση αυτής της συμφωνίας χρήσης περιοχών. Εάν βρεθεί οποιαδήποτε πρόταση αυτής της συμφωνίας ανεκτέλεστη, οπουδήποτε είναι δυνατόν αυτό δεν έχει επιπτώσεις σε οποιαδήποτε άλληδήποτε πρόταση και κάθε ένας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και θα επηρεάσει.

Ελεύθερο τμήμα εικόνων

Ελεύθερο τμήμα εικόνων:

Οποιοσδήποτε συνεισφέρων μπορεί να δωρίσει εικόνες για το τμήμα δωρεάν εικόνων. Ο συνεισφέρων είναι υπεύθυνος για τη δωρεά και παρέχει στην Dreamstime τη δυνατότητα να προσφέρει δωρεάν την εικόνα στους εγγεγραμμένους πελάτες της, συνοδευόμενη από την κανονική άδεια χρήσης του Royalty. Όσο η εικόνα είναι διαθέσιμη δωρεάν, το Dreamstime δεν θα χρεώνει τέλη από τους πελάτες για τη λήψη του αρχείου υψηλής ανάλυσης και δεν θα τοποθετηθούν κέρδη στο λογαριασμό του συνεισφέροντος που δωρίζει την εικόνα.

Όλες οι δωρεές επιλέγονται από το admin, το Dreamstime διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει μόνο τις υποβολές που θεωρεί κατάλληλες για αυτήν την ενότητα.

Εμπορικά σήματα

Εμπορικά σήματα Dreamstime

Τα εμπορικά σήματα, οι υπηρεσίες και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται στο Dreamstime.com είναι καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Dreamstime.com των θυγατρικών και των θυγατρικών της. Τα εμπορικά σήματα Dreamstime.com μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημόσια μόνο με την άδεια της Dreamstime, Inc. με σωστή επιβεβαίωση. Εκτός από τη ρητή παραχώρηση, η Dreamstime, Inc. δεν παρέχει ρητά ή σιωπηρά δικαιώματα βάσει διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή εμπορικών μυστικών πληροφοριών.

Αποκηρύξεις

Αποκηρύξεις

DREAMSTIME ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΕ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ MEDIA ΌΠΩΣ ΕΊΝΑΙ Η ΒΆΣΗ. ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΡΗΤΟΣ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΟΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Η ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ MERCHANTABILITY Ή ΤΗΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΈΝΑΝ ΙΔΙΑΊΤΕΡΟ ΣΚΟΠΌ, Ή ΜΗ-FRINGEMENT, Ή ΌΤΙ Η ΠΕΡΙΟΧΉ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΕΧΈΣ Ή ΧΩΡΊΣ ΛΆΘΗ .EXCEPT FOR ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΥΘΎΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΊ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΊ, ΟΎΤΕ DREAMSTIME ΟΎΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΈΣ Ή ΜΈΛΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΈΝΟ ΣΕ ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΊΤΕ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΆΜΕΣΕΣ, ΈΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΊΕΣ, ΕΙΔΙΚΈΣ Ή ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΊΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ, Ή ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΌΝΩΝ, ΕΆΝ ΠΛΑΙΣΙΏΝΕΤΑΙ ΩΣ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ MERCHANTABILITY Ή ΤΗΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΈΝΑΝ ΙΔΙΑΊΤΕΡΟ ΣΚΟΠΌ Ή NONINFRINGEMENT, ΕΠΆΝΩ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ, ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ, ΣΎΜΒΑΣΗ, ΑΠΟΤΥΧΊΑ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΎ ΣΚΟΠΟΎ, Ή ΕΙΔΆΛΛΩΣ. ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ DREAMSTIME ` S Ή Η ΕΥΘΎΝΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΏΝ ΤΟΥ ` ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΕΙΚΌΝΑΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΚΆΤΩΘΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΊ ΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΎ ΠΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΕΊΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΆΛΛΕΤΑΙ ΑΠΌ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΕΚΕΊΝΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΌΝΑΣ.

Αποζημίωση

Except for Media licensed under RF-CC0, and subject to a maximum amount of $10,000 per Media licensed under standard Royalty Free and $250,000 per media licensed under Extended licenses and all other conditions set forth below, Dreamstime agrees to indemnify, defend, and hold you harmless against any third-party claim that the licensed Media, when used in accordance with these Terms, infringes upon such third party`s rights or intellectual property. In order to be eligible for the indemnity described in the preceding sentence, you must:
(i) notify Dreamstime within 5 days after you become aware of any claim for which you seek indemnification;
(ii) give Dreamstime sole and exclusive control over the defense of such claim; and
(iii) fully cooperate with Dreamstime in defending such claim including, without limitation, by promptly responding truthfully to any requests for information that Dreamstime may reasonably make. To the extent that you determine to participate in the defense of any claim, such participation shall be done through counsel that you may select and retain, but at your sole expense, and your participation shall not impact Dreamstime`s sole and exclusive control over such defense. All decisions made by Dreamstime relating to any indemnity claim shall be final.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίσετε, και κρατάτε αβλαβές Dreamstime ενάντια σε ολικές τις αξιώσεις, ευθύνη, ζημίες, δαπάνες και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των λογικών νομικά εξόδων και των δαπανών, που προκύπτουν από ή σχετικός με μια παραβίαση αυτής της συμφωνίας, της χρήσης αυτής της περιοχής, της αποτυχίας σας να τηρήσετε οποιοδήποτε περιορισμό σχετικά με τη χρήση το MEDIA, ή οποιασδήποτε αξίωσης έναν τρίτο σχετικό με τη χρήση το MEDIA, μόνο ή σε σχέση με με οποιοδήποτε άλλοδήποτε υλικό.

As a Contributor, for each piece of Media that you contribute, you agree to indemnify, defend, and hold harmless Dreamstime against all claims, liabilities, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses, arising out of or related to any claim that such Media infringes upon any third party`s rights or intellectual property.

Διαιτησία

Διαιτησία

Όλες οι διαφωνίες ( συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διαφωνίας σχετικά με arbitrability αυτής της συμφωνίας ή οποιαδήποτε διάταξη αυτής της συμφωνίας ή οποιασδήποτε άλλησδήποτε διαφωνίας σχετικά με arbitration) πρέπει να υποβληθείτε στη διαιτησία πριν από και σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας της αμερικανικής ένωσης διαιτησίας σύμφωνα με τους εμπορικούς κανόνες και την εφαρμογή διαιτησίας του των νόμων ουσιαστικά στη Κομητεία του Μαϊάμι-Ντέιντ, Φλώριδα. Η διαφωνία ` όρου ` σημαίνει οποιαδήποτε διαμάχη ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετικά με τον ιστοχώρο Dreamstime, οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του ιστοχώρου, ή αυτής της συμφωνίας, ή οποιασδήποτε παραβίασης επ' αυτού, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης ότι αυτή η συμφωνία, ή οποιοδήποτε μέρος αυτής της συμφωνίας είναι άκυρες, παράνομες ή ειδάλλως ακυρώσιμος ή κενές.

Οι διατάξεις αυτού του τμήματος διαιτησίας πρέπει να αναλυθούν όπως ανεξάρτητες από οποιαδήποτε άλληδήποτε συμβόλαιο ή διάταξη αυτής της συμφωνίας υπό τον όρο ότι εάν ένα δικαστήριο της ικανής αρμοδιότητας ή του διαιτητή καθορίζει ότι οποιεσδήποτε τέτοιεσδήποτε παροχές είναι παράνομες με κάθε τρόπο, τέτοιος δικαστήριο ή διαιτητής πρόκειται να τροποποιήσει ή να ερμηνεύσει τέτοιες παροχές στην ελάχιστη έκταση απαραίτητη να τις έχει να συμμορφωθούν με το νόμο.

Η κρίση επάνω σε ένα βραβείο διαιτησίας μπορεί να εισαχθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει την ικανή αρμοδιότητα και θα είναι δεσμευτική, τελική και μη-επικλήσιμη. Εσείς και Dreamstime παραμερίζετε με το παρόν έγγραφο στο μέγιστο βαθμό επιτρεπόμενος από το νόμο, οποιαδήποτε δικαίωμα ή αξίωση για οποιεσδήποτε σωφρονιστικές ή υποδειγματικές ζημίες ενάντια σε άλλη και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ τους, κάθε μια θα περιοριστεί στην αποκατάσταση οποιωνδήποτε πραγματικών ζημιών που υφίστανται τους.

Αυτή η παροχή διαιτησίας μόνος-εκτελεί και θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και επίδραση μετά από τη λήξη ή τη λήξη αυτής της συμφωνίας. Σε περίπτωση είτε το κόμμα αποτυγχάνει να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε κατάλληλα παρατηρημένη ενέργεια διαιτησίας, ένα βραβείο μπορεί να εισαχθεί ενάντια σε τέτοιο κόμμα από προεπιλογή ή ειδάλλως παρά την εν λόγω αποτυχία να εμφανιστεί.

Η διαιτησία θα πραγματοποιηθεί στη Κομητεία του Μαϊάμι-Ντέιντ, Φλώριδα αποκλειστικά.

You and Dreamstime hereby agree that no action (whether for arbitration, damages, injunctive, equitable or other relief, including rescission) will be maintained by any party to enforce any liability or obligation of the other party, whether arising from this Agreement or otherwise, or any other Dispute, unless brought before the expiration of the earlier of one year from the occurrence of the facts giving rise to such claims or within 90 days from either the actual discovery of the facts giving rise to such claims or from the date on which the party should have, in the exercise of reasonable diligence, discovered such facts.

Η υποχρέωση να διαιτητεύσει δεν είναι δεσμευτική επάνω σε Dreamstime όσον αφορά τις αξιώσεις σχετικά με τα εμπορικά σήματά της, τα σημάδια υπηρεσιών, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, ή άλλα δικαιώματα διανοητικός-ιδιοκτησίας, ή τα αιτήματα για τις προσωρινές εντολές κράτησης, τις προκαταρκτικές εντολές ή άλλες διαδικασίες σε ένα δικαστήριο της ικανής αρμοδιότητας για να λάβει την προσωρινή ανακούφιση όταν κρίνεται απαραίτητη από τέτοιο δικαστήριο να συντηρήσει το καθεστώς ή να αποτρέψει τον ανεπανόρθωτο τραυματισμό εν αναμονή του ψηφίσματος από τη διαιτησία της πραγματικής διαφωνίας μεταξύ των κομμάτων.

Το επικρατούν κόμμα έχει το δικαίωμα για να λάβει από το μη-επικρατούν κόμμα τις δαπάνες του σχετικά με την προχωρώντας συμπερίληψη διαιτησίας αλλά μην περιορισμένος, τις αμοιβές διαιτητών ` s, τις αμοιβές πληρεξούσιων ` και δαπάνες, τις αμοιβές μάρτυρα, τις αμοιβές μεταγραφής, κ.λπ. και τις πωλήσεις και τους φόρους χρήσης επ'αυτού, εάν οποιοιδήποτε.

Εσύ και η περιοχή κάθε ένας αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι είναι η πρόθεση των κομμάτων ότι η διαιτησία και η προσφυγή στο δικαστήριο μεταξύ των κομμάτων θα είναι των μεμονωμένων αξιώσεων κομμάτων `, και ότι καμία από τις αντίστοιχες αξιώσεις τους δεν μπορεί να διαιτητευθεί ή να αμφισβητηθεί σε κατηγορία-ευρεία βάση.

Δικαιώματα συνεισφερόντων

Δικαιώματα συνεισφερόντων & υποχρεώσεις - μη αποκλειστικότητα και αποκλειστικότητα:

Το Dreamstime.com σας επιτρέπει την ευκαιρία να εργαστεί με το Dreamstime.com στον έναν από τρεις τρόπους: συνεισφέροντες που φορτώνουν το MEDIA που είναι διαθέσιμο για την πώληση με άλλες αντιπροσωπείες ( αποθεμάτων ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ CONTRIBUTORS) , συνεισφέροντες που φορτώνουν το MEDIA που πωλείται αποκλειστικά στο Dreamstime.com ( ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ IMAGES) και συνεισφέροντες που αντιπροσωπεύονται απλώς από το Dreamstime.com ( ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ CONTRIBUTORS).

Οι συνεισφέροντες πρέπει για να κρατήσουν τουλάχιστον εβδομήντα ( 70%) τοις εκατό του χαρτοφυλακίου τους on-line με το Dreamstime.com για μια περίοδο τουλάχιστον έξι ( 6) μήνες. Μπορείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας όλων τα αρχεία πιό μεγαλύτερων από έξι μήνες από την ημερομηνία της αναθεώρησης ανά πάσα στιγμή. Έχετε την άδεια για να θέσετε εκτός λειτουργίας συνολικά τριάντα ( 30%) τοις εκατό του συνολικού MEDIA σας που υποβάλλεται μέσα στα προηγούμενα έξι ( 6) μήνες. Το MEDIA που ήταν εκτός λειτουργίας και έπειτα επιτρεμμένο πάλι θα μετρηθεί δεδομένου ότι οι νέες υποβολές, κανένα θέμα αρχικού τους φορτώνουν την ημερομηνία.

Οι συνεισφέροντες θα λάβουν ένα ποσοστό ( ένα εισόδημα Share) από κάθε πώληση που πραγματοποιείται από Dreamstime εξ ονόματός τους όπως περιγράφεται στις παραγράφους κατωτέρω. Εξετάζοντας τη δυναμική φύση της βιομηχανίας, Dreamstime και των διανομέων, των θυγατρικών της, οι παραπομπές κ.λπ. μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τους συνεισφέροντες χρησιμοποιώντας τις διαφορετικές τεχνικές μάρκετινγκ ή διαμορφώνουν ( η πίστωση που βασίζονται όπως ή τα σχέδια πληρωμής συνδρομής, οι διανομείς etc.) τρίτων. Ο συνεισφέρων αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι κάθε μια από αυτά τα ποικίλα τεχνικές και πρότυπα μάρκετινγκ μπορεί να οδηγήσει στις διαφορετικές καθαρές εκπτωτικές τιμές για την ίδια εικόνα κάτω από κάθε σύνολο περιστάσεων. Οι παράγραφοι αναφέρουν κατωτέρω το ελάχιστο μερίδιο εισοδήματος που πρόκειται να απονεμηθεί σε έναν συνεισφέροντα από την καθαρή εκπτωτική τιμή που συλλέγεται για την εικόνα συνεισφερόντων ` s, εκτός αν ειδάλλως αναφερθείσα στις διαφορετικές περιοχές της περιοχής ( όπως Τμήμα συμμαχιών ή Πωλήστε το τμήμα MEDIA σας). Οι μετοχές εισοδήματος υπολογίζονται βασισμένος στις καθαρές πωλήσεις τα ποσά μετά από την καταβολή των αμοιβών παραπομπής, όπως περιγράφονται ανωτέρω. Παρά να αποποιηθεί, υπό τον όρο ότι ο συνεισφέρων είναι ειδάλλως σύμφωνα με τους όρους αυτής της συμφωνίας, Dreamstime δεν θα επιδιώξει την επιστροφή οποιωνδήποτε επιπλέον καταβολών που γίνεται στο συνεισφέροντα. Κανένας συνεισφέρων δεν έχει το δικαίωμα για να λάβει την πληρωμή, ούτε Dreamstime θα είναι εκτεθειμένο για οποιαδήποτε τέτοιαδήποτε πληρωμή, εκτός αν και μέχρι το συνολικό ποσό εκείνου του Contributor&rsquo οι απλήρωτες αποδοχές του s υπερβαίνουν εκατό ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΆ δολάρια ( US$100.00).

Οι συνεισφέροντες δεν έχουν την άδεια για να μεταφορτώσουν το χαρτοφυλάκιό τους ( εν μέρει ή completely) , ειδικά εάν αυτό εκτελείται προκειμένου να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε διαθέσιμα εκπτώσεις και επιδόματα που παρέχονται από το Dreamstime.com. Οι συνεισφέροντες που έχασαν το MEDIA τους κατά τη διάρκεια μιας αποτυχίας υλικού καλούνται να έρθουν σε επαφή με την υποστήριξη προκειμένου να παραληφθεί ένα αντίγραφο των αρχείων τους.

Μη αποκλειστικοί συνεισφέροντες: Ένας μη αποκλειστικός συνεισφέρων είναι καλλιτέχνης που φορτώνει το MEDIA που είναι επίσης διαθέσιμο για την πώληση με άλλες αντιπροσωπείες αποθεμάτων. Αυτοί οι συνεισφέροντες μπορούν να φορτώσουν το MEDIA τους στο Dreamstime.com πωλώντας το ίδιο MEDIA μέσω άλλων καναλιών. Οι μη αποκλειστικοί συνεισφέροντες θα λάβουν 25-50% της καθαρής εκπτωτικής τιμής που παραλαμβάνεται από το Dreamstime.com για το MEDIA που έχουν συμβάλει στην περιοχή που πωλούνται στη συνέχεια από το Dreamstime.com.

Αποκλειστικά μέσα:: Ένας συνεισφέρων μπορεί να συνεργαστεί με άλλες αντιπροσωπείες εκτός από το Dreamstime.com. Εντούτοις, το MEDIA που παρέχεται στο Dreamstime.com και που χαρακτηρίζεται όπως όντας αποκλειστικός πωλείται μόνο στο Dreamstime.com. Μια αποκλειστική εικόνα αντιπροσωπεύεται από τις έννοιες, τα πρότυπα, την ντουλάπα, και το περιεχόμενο που παρέχουν ένα μοναδικό δημιουργικό μήνυμα και μικρές παραλλαγές στην εικόνα ( κεκλεισμένων των θυρών γωνία παραλλαγών, πρότυπη στάση ή χειρονομία, παραδείγματος χάριν ) μην επιτρέψτε μια εικόνα ως διαφορετικός. Το αποκλειστικό MEDIA μπορεί μόνο να πωληθεί μέσω του Dreamstime.com και δεν μπορεί να προσφερθεί μέσω άλλων καναλιών. Οι συνεισφέροντες θα λάβουν 27.5%-55% της καθαρής εκπτωτικής τιμής που παραλαμβάνεται από το Dreamstime.com για το αποκλειστικό MEDIA που έχουν συμβάλει στην περιοχή που πωλούνται στη συνέχεια από το Dreamstime.com. Ένας συνεισφέρων μπορεί να αφαιρέσει τα δικαιώματα αποκλειστικότητας σε μια εικόνα με τριάντα ( 30) προγενέστερη γραπτή ειδοποίηση ημερών στο Dreamstime.com.

Αποκλειστικοί συνεισφέροντες:: Ένας αποκλειστικός συνεισφέρων δεν αντιπροσωπεύεται από οποιαδήποτε άλληδήποτε αντιπροσωπεία και θα εργαστεί απλώς με το Dreamstime.com για την πώληση του MEDIA τους. Οι αποκλειστικοί συνεισφέροντες μπορούν, εντούτοις, να πωλήσουν το άλλο έργο τέχνης τους σε μια βάση συνεισφέρων--πελατών, κάτω από μια εργασία για τη σύμβαση μίσθωσης, έξω από αυτήν την συμφωνία. Οι αποκλειστικοί συνεισφέροντες θα λάβουν εξήντα ( 60%) τοις εκατό της καθαρής εκπτωτικής τιμής που παραλαμβάνεται από το Dreamstime.com για το αποκλειστικό MEDIA έχουν συμβάλει στην περιοχή που πωλούνται στη συνέχεια από το Dreamstime.com, καθώς επίσης και την επιτροπή $0.20 ( είκοσι cents) , απονέμοντας άνευ όρων για τις πρώτες 100 υποβολές που φορτώνονται και που γίνονται αποδεκτές από το Dreamstime.com. Μόλις υπερβεί ένας αποκλειστικός συνεισφέρων 100 εγκεκριμένες υποβολές, φορτώστε το επίδομα απονέμεται μέχρι και το first 10.000 τα αρχεία approved μόνο εάν τους μεταφορτώνει/μέσος όρος εικόνας είναι > 0.1. Αυτά τα μέσα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ φορτώνει και μεταφορτώνει και ένα αποκλειστικό χαρτοφυλάκιο αναμένεται για να παραγάγει τις πωλήσεις προκειμένου να συνεχιστεί η λήψη φορτώνει το επίδομα μετά από τα αρχικά 100 εγκεκριμένα αρχεία.

Η Dreamstime.com δεν έχει καμία υποχρέωση, ωστόσο, να αποδεχθεί τις υποβολές ενός αποκλειστικού συνεισφέροντος και η αποδοχή του Media είναι στη διακριτική ευχέρεια του Dreamstime.com. Η Dreamstime.com μπορεί να τερματίσει την κατάσταση αποκλειστικού συνεισφέροντος ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Eνας Αποκλειστικός Συνεισφέρων μπορεί να τερματίσει την ιδιότητά του ως Αποκλειστικός Συνεισφέρων με τριάντα (30) ημέρες πριν την έγγραφη ειδοποίηση στο Dreamstime.com. Εάν ένας Αποκλειστικός Συνεισφέρων τερματίσει την παρούσα Συμφωνία πριν από τη διέλευση έξι (6) μηνών, το Dreamstime.com διατηρεί το δικαίωμα να ανακτήσει όλες τις προμήθειες που καταβλήθηκαν στον Αποκλειστικό Συνεισφέροντα πριν από τον τερματισμό της κατάστασης του Αποκλειστικού Συνεισφέροντος. Αυτές οι πληρωμές περιλαμβάνουν το μπόνους μεταφόρτωσης που λαμβάνεται μετά από κάθε αποδεκτή υποβολή και το επιπλέον Έσοδο που αποκτήθηκε από αποκλειστικούς συνεισφέροντες.

Εάν ένας συνεισφέρων σπάζει αυτήν την συμφωνία αποκλειστικότητας, είτε για μια αποκλειστική εικόνα είτε ως αποκλειστικό συνεισφέροντα, το Dreamstime.com διατηρεί το δικαίωμα να ακυρωθούν και να ανακτηθούν όλες οι αποδοχές που γίνονται από εκείνο τον συνεισφέροντα μέσω των πωλήσεων του Dreamstime.com που αρχίζει με την ημερομηνία την αποκλειστικό εικόνα είτε το MEDIA ή το χαρτοφυλάκιο υποβλήθηκε στη συμφωνία αποκλειστικότητας.

Το Dreamstime.com διατηρεί το δικαίωμα να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα που κρίνει απαραίτητα να προστατεύσει τα δικαιώματά του, όλα τα δικαιώματα των οποίων είναι συγκεκριμένα διατηρημένα.